Udruženje kardiologa Srbije


Naučne informacije


Doktorati

Odbranjene doktorske disertacije na Medicinskim fakultetima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Prištini i Vojnomedicinskoj akademiji do 2000. godine.

Beograd

 1. Avramović Dragoslav: Mehanička hemoliza u srčanim manama, 1980.
 2. Adamović Vladimir: Neke psihičke reakcije bolesnika na akutni
  infarkt miokarda, 1981.
 3. Aleksandrov Rastko: Vrednost njedge-angiografije u postavljanju indikacija za hirurško lečenje nekih urodjenih srčanih mana, 1981.
 4. Anojčić Stojan: Vrednost ispiranja laktata u protekciji miokarda za vreme prekida koronarne cirkulacije u toku ekstrakorporalnog krvotoka, 1981.
 5. Antić Ratomir: Uticaj hipokalijemije na proces repolarizacije u akutnoj ishemiji miokarda, 1965.
 6. Apostolski Aristokrat: Prilog ranoj dijagnostici (prepoznavanju) idiopatske hipertrofične kardiomiopatije, 1981.
 7. Arandjelović Aleksandra: Klinički značaj i primena epikardijalne ehokardiografije, 1994.
 8. Adžija Dragana: Kardiološka ostećenja u Friedreich-ovoj ataksiji, 1994.
 9. Asperger Zdravko: Vrijednost ehokardiografije za dijagnozu i procjenu mitralne mane srca, 1976.
 10. Babić Uroš: Neoperativni tretman suženog mitralnog zaliska perkutanom transarterijalnom valvuloplastikom, 1988.
 11. Bajec Dušan: Ocena relativne razlike u raspodeli plućnog krvotoka iz oba krila u pojedinih plućnih režnjeva u obrazovanju levo-desnog šanta kao metod za diferencijalnu dijagnozu interatrijalnog septum defekta i udruženih anomalija, 1964.
 12. Berber Stojan: Istorija kardiologije u Beogradu, 1987.
 13. Bozinović Ljubica: Sistolne faze u akutnom infarktu miokarda, 1975.
 14. Bošković Dejan: Pozni rezultati implantacije vestačkih srčanih zalistaka, 1985.
 15. Bojić Milovan: Značaj prostaglandina i adrenergičkih faktora u reaktivnosti kardiovaskularnog sistema na fizičko opterećenje, 1989.
 16. Branislav Milovanović: Kardiovaskularni efekti autonomne neuropatije u bolesnika sa Diabetes mellitusom, 1994.
 17. Vasiljević Jovan: Patološka morfologija i formalna geneza transpozicija velikih arterija srca, 1988.
 18. Vasiljević Zorana: Uloga koronarnog vazospazma u nestabilnoj angini
  pektoris, 1987.
 19. Velimirović Dragan: Patološka morfologija i formalna geneza kongenitalnih anomalija, 1987.
 20. Velimirović Dušan: Vrednost QT intervala kao indikatora frekvencije u elektrostimulaciji srca, 1987.
 21. Veljković Slavomir: Značaj holinoceptivnih i holinergičkih mehanizama u centralnoj regulaciji arterijskog krvnog pritiska, 1990.
 22. Vidaković Stanka: Prisustvo asimptomatske miokardne ishemije kod osoba koje su prebolele akutni infarkt miokarda, 1996.
 23. Videnović- Filipović Jovanka: Prilog izučavanja faktora rizika u nastajanju koronarne bolesti. Klinička i epidemiološka istraživanja u dece, 1981.
 24. Vojvodić Nikola: Kardiovaskularni mortalitet u definisanim populacionim grupama, 1984.
 25. Vrcelj Stefanija: Razvoj i značaj pojedinih elektrokardiografskih promena u toku evolucije hroničnog plućnog srca, 1970.
 26. Vucković Milenko: Procena funkcije leve srčane komore ehokardiografskom i nuklearnom angiografskom metodom u koronarnoj bolesti, 1989.
 27. Vučković-Dekić Ljiljana: Eksperimentalna nekroza miokarda-učešće ćelijskog imunog odgovora u reakciji organizma, 1980.
 28. Vujanić Gordana: Patološka morfologija urodjenih srčanih mana sa desno-levim šantom, njihova plućna cirkulacija i anatomsko-klinička korelacija, 1989.
 29. Vujić-Maksimović Ljubica: Prolaps zadnjeg mitralnog zaliska kod koronarne opstruktivne bolesti-ehokardiografska studija, 1978.
 30. Vujičić Velimir: Funkcionalna anatomija leve komore u koronarnoj bolesti, 1980.
 31. Vujisić - Tesić Bosiljka: Značaj transtoraksne i transezofagusne ehokardiografije u proceni mitralne regurgitacije, 1994.
 32. Vukotić Dusan: Kliničke manifestacije mitralne stenoze i kardiomiopatija nepoznatog uzroka u siromašnih bolesnika u Etiopiji, 1972.
 33. Vukotić Milija: Epidemiološka studija arterijske hipertenzije u industrijskom basenu Rakovice i u odredjenim seoskim naseljima Srbije, 1981.
 34. Vuković Biljana: Kombinovani Dobutamin - atropin stres test u dijagnostici koronarne bolesti, 1997.
 35. Vulović Divna: Prilog izučavanju mehanizma dejstva olova na kardiovaskularni sistem, 1982.
 36. Glišić Vukašin: Funkcioni značaj, dijagnostika i operativno lečenje insuficijentnih perforantnih vena i sekundarnih variksa, 1974.
 37. Goldner Branislav: Radiološki aspekti kolateralnog koronarnog krvotoka u ishemičnoj bolesti srca, 1977.
 38. Gorkić Dragoslava: Korelacija bubrežne cirkulacije sa arterijskom hipertenzijom coveka i ekperimentalnih analoga, 1975.
 39. Grujić Miodrag: Intrakardijalno elektrofiziološko ispitivanje i hisografija u srčanom bloku i srčanim aritmijama, 1983.
 40. Damjanović Milorad: Funkcionalna sposobnost bolesnika sa preležanim infarktom miokarda u toku pozne rehabilitacije, na nadmorskoj visini iznad 1000 m, 1985.
 41. Dangubić Vukašin: Procena i značaj plućne arterijske hipertenzije u hroničnih tuberkuloznih bolesnika, 1975.
 42. Demirović Jasenka: Faktori rizika u nastanku iznenadne srčane smrti i mogućnosti prevencije, 1985.
 43. Dimković Sinisa: Značaj odredjivanja alfa- humanog atrijumskog natriuretskog peptida (alfa-naup) u krvi bolesnika sa esencijalnom arterijskom hipertenzijom, 1995.
 44. Dotlić Rajko: Satistička analiza evolucije postinfarktnog stanja i praktični značaj prognostičkog indeksa, 1985.
 45. Dragović Milan: Hemodinamski poremećaji u okluzivnom sindromu perifernih arterija. Hemodinamika smanjenog arterijskog protoka, 1972.
 46. Djekić Miroslav: Bioprognoza kao model prevencije najčešćih komplikacija vodećih KVO u prehospitalnim uslovima, 1993.
 47. Djordjević Milan: Uloga venskih valvula aortokoronarnog bajpasa u povećanju koronarnog protoka, 1975.
 48. Djordjieski Vlado: Procena faktora rizika u preživljavanju bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, 1995.
 49. Djukić Veljko: Eksperimentalna transplantacija srca u pasa, 1974.
 50. Djurdjević Vesna: Mogućnost primene fizičkog vežbanja u rehabilitaciji obolelih od esencijalne arterijske hipertenzije, 1970.
 51. Djurković-Ivanović Snezana: Funkcionalni aerobni kapacitet i subjektivna tolerancija opterećenja u koronarnih bolesnika, 1981.
 52. Zečević Mirjana: Dijagnoza ozleda srca tupim povredama grudnog koša, 1993.
 53. Zlatić Bogomir: Promene na srcu i krvnim sudovima u dijabetičara na teritoriji podrucja Kragujevac, 1980.
 54. Ivanković Mladen: Izbor operativne metode kod insuficijencije komunikantnih vena potkolenice, 1988.
 55. Ivanović Dragoslav: Efekat plućnih promena u bolesnika sa stečenom mitralnom valvularnom manom na parametre plućnog krvotoka i funkciju ventilacije pluća, 1976.
 56. Janjić Milan: Sudskomedicinski značaj mikroskopskog utvrdjivanja hronologije patoloških promena miokarda u slučajevima naprasne smrti usled akutne koronarne insuficijencije, 1976.
 57. Jelić Vera: Nivo atrijalnog natriuretskog peptida plazme u toku ventrikularne i atrioventrikularne elektrostimulacije, 1994.
 58. Jevremović Miodrag: Uticaj infekcije i njene prevencije na dugotrajno lečenje A-V bloka srca ugradjenim kardiostimulatorima, 1976.
 59. Josipović Zorica: Osobenosti srčane insuficijencije odojčadi i male dece, 1977.
 60. Jovanović Branimir: Identifikacija hipertenzivnog peptida bubrega i njegova moguća regulativna uloga u etiopatogenezi arterijske hipertenzije, 1979.
 61. Jovanović Ida: Doppler ehokardiografska procena hemodinamskog statusa kod bolesnika sa ventrikularnim septalnim defektom, 1993.
 62. Jovanović Vojislav: Prilog proučavanju funkcionalne sposobnosti srca u školske dece sa bezazlenim sistolnim sumom II i III stepena, 1979.
 63. Jovanović Tomislav: Plućna cirkulacija u eksperimentalnom hipertireoidizmu, 1983.
 64. Kalimanovska-Ostrić Dimitra: Doppler ehokardiografija u otkrivanju i proceni trikuspidalne regurgitacije, 1993.
 65. Kargovska-Klisarova Anica: Suprakoronarni miokardni snopovi i nivnoto vlijanie vrz koronarnite krvni sadovi, 1972.
 66. Kanjuh Vladimir: Histo-patološke promene krvnih sudova pluća u urodjenim srčanim manama, 1981.
 67. Knezević Milan: Uporedna patološko-morfološka analiza uzroka smrti i komparacija obdukovanih slučajeva neoperisanih i operisanih stečenih valvulnih srčanih mana (sa ugradjnim vestačkim srčanim valvulama), 1987.
 68. Kocijančić Maksimilijan: Anastomoze arterija srca u koronarnoj bolesti, 1976.
 69. Kostić Svetislav: Prilog izučavanju mehanizma nastajanja promena na kardiovaskularnom sistemu u akutnom glomerulonefritisu u dece, 1974.
 70. Kovačević Miroslav: Akutni cerebrovaskularni insult. Biohemijska izučavanja promjena u likvoru, 1983.
 71. Kozarević Djordje: Epidemiološki činioci u nastanku koronarne bolesti i uloga hipertenzije u definisanoj populaciji, 1978.
 72. Krotin Mirjana: Značaj dvadesetčetvoročasovnog elektrokardiografskog holterskog praćenja i analiza ehokardiograma u prognozi bolesnika na hroničnom programu dijalize, 1995.
 73. Lambic Ivan: Varijeteti kompletnog bloka leve grane. Elektrokardiografska i vektrokardiografska studija, 1975.
 74. Lastić-Maletić Sofija: Patološka morfologija i formalna geneza kongenitalnih anomalija aortnog luka, 1978.
 75. Lotina Slobodan: Alternativni putevi (edztraanatomski bypass) u revaskularizaciji aorto-ilio-femorlanih arterijskih lezija, 1983.
 76. Malbaški Svetislav: Kliničko epidemiološka istraživanja arterijskog krvnog pritiska u dece predškolskog i školskog uzrasta na teritoriji SR Crne Gore, 1983.
 77. Mandić Nikola: Psihičko stanje bolesnika sa infarktom miokarda, 1977.
 78. Marković Ljiljana: Funkcionalna sposobnost bolesnika sa infarktom miokarda (5. decenija zivota) u periodu rane rehabilitacije, 1981.
 79. Matić Mihajlo: Uticaj digitalisa na evoluciju akutnog infarkta miokarda u kliničkim i eksperimentalnim uslovima, 1986.
 80. Miladinović Dobrivoje: Uticaj torakalnog gasnog volumena na elektrokardiogram bolesnika sa opstruktivnim respiratornim sindromom, 1982.
 81. Milenković-Krotin, Jelisaveta: Uporedjenje elektrokardiografskih i fonokardio-grafskih nalaza sa hemodinamskim i anatomskim stanjem u oceni tezine mitralne stenoze, 1975.
 82. Miloradović Momčilo: Mogućnosti stres elektrokardiografije u dijagnostici i proceni koronarne bolesti i funkcionalnog stanja miokarda, 1987.
 83. Mirić Milutin: Funkcija leve komore posle infarkta miokarda. Uticaj rane rekanalizacije i lokalizacije infarkta, 1985.
 84. Mrdović Igor: Funkcionalna anatomija leve komore nakon intravenske streptokinaze u bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, 1992.
 85. Nadeždin Aleksandar: Dijagnostička vrednost ehokardiografije u ispitivanju vestačkih valvula, 1989.
 86. Nagulić Svetozar: Invalidnost i problemi ocene radne sposobnosti kod kardiovaskularnih oboljenja, 1972.
 87. Najdanović Borislav: Selektivni klirens pomoću radiohipurana. Vrednost radio-nefrograma u oceni hipertenzije, 1965.
 88. Nedeljković Srećko: Elektrošok u lečenju atrijalne fribrilacije srca, 1969.
 89. Nedeljković Vladislava: Morfološka i funkciona ostećenja eritrocita u urodjenim manama srca u dece, 1974.
 90. Nedok Aleksandar: Bradikardije usled poremećenog stvaranja ili sprovodjenja draži u akutnom infarktu miokarda, 1978.
 91. Nikodijević Miloš: Koronarografski nalaz sa gledišta indikacije i mogućnosti hirurške rekonstrukcije, 1980.
 92. Nogić Spomenka: Poremećaj metabolizma ugljenih hidrata i masti u ranoj fazi aktutnog infarkta miokarda, 1984.
 93. Novosel Jovan: Osobenosti arterijske hipertenzije i koronarne bolesti kod stanovništva na većim nadmorskim visinama, 1981.
 94. Obradović Velibor: Ehokardiogram leve pretkomore i leve komore u ranoj i kasnoj fazi akutnog infarkta miokarda, 1981.
 95. Obrenović - Kirćanski Biljana: Revaskularizacija miokarda u lečenju bolesnika sa ishemijskim oboljenjem srca, 1995.
 96. Omara Lafta Mohamed: Oscilacije akutnog i hroničnog elektrostimulacionog kardijalnog praga, 1982.
 97. Ostojić Miodrag: Segmentna funkcija leve srčane komore kod bolesnika sa koronarnom bolešću, 1982.
 98. Papić Rudolf: Urodjene abnormalnosti položaja srca i srčanih šupljina, njihove kliničke i angiografske karakteristike, 1992.
 99. Pavlović Siniša: Multisenzorski princip regulacije srčane frekvencije, 1993.
 100. Pejaković Božena: Morfologija i topografija vena i arterija srca čoveka - venske šeme i njihov odnos sa tipovima koronane arterijske vaskularizacije, 1989.
 101. Petrović Milan: Značaj transezofagusne ehokardiografije u proceni protoka krvi u plućnim venama, 1995.
 102. Petrović Predrag: Patch angioplastika u hirurškoj korekciji koarktacije aorte, 1977.
 103. Pezo Ismet: Plućna funkcija i hemodinamika pre i posle operacije mitralne bolesti, 1989.
 104. Pilić Žarko: Operacije srca i velikih krvnih sudova, trudnoća, porodjaj i novorodjenče, 1983.
 105. Popović Aleksandar: Ehokardiografska procena sistolne i dijastolne funkcije leve komore u akutnom infarktu miokarda, 1992.
 106. Prcović Mijat: Funkcija leve komore u koronarnih bolesnika posle venskog aortokoronarnog bajpasa, 1981.
 107. Ljiang Li: Aortokoronarni bypass uz zaštitu miokarda lokalnim hladjenjem srca, 1995.
 108. Radak Djordje: Hirurški značaj egzulceracije karotidnog plaka, 1992.
 109. Radović Slobodan: Istraživanje uticaja kineziterapije u liječenju perifernih arterijskih oboljenja u stadijumu II po Fontain-u, 1991.
 110. Radujković-Kuburović Gordana: Odnos arterijskog pritiska i vaskularnih promena u bubrezima u toku hipertenzije, 1991.
 111. Raspopović Božidar: Arterijska hipertenzija kao medicinsko-socijalni problem u prospektivnoj Titogradskoj studiji, 1987.
 112. Ribaric-Jurić Marija: Značaj ergometrije u otkriću klinički latentne kororonarne insuficijencije u prisustvu više faktora rizika, 1984.
 113. Ristić Miljko: Značaj konzervacije mitralnog zaliska i reparacije mitralnog ušća kod oboljenja mitralne valvule, 1988.
 114. Ristić-Borčić Vera: Kateholamini u koronarnoj bolesti. Uloga i značaj u kliničkom toku, komplikacijama i recidivantnim pojavama, 1976.
 115. Ristić-Mirić Gordana: Mentalni stres kao faktor rizika za razvoj koronarne bolesti i mere njegove prevencije, 1989.
 116. Savić Dragutin: Procena vrednosti antiaritmičkog efekta hirurške atrionodalne diskonekcije u bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom, 1995.
 117. Savić Sava: Renalna angiografija u dijagnozi renovaskularne hipertenzije, 1984.
 118. Seferović Petar: Endomiokardna biopsija - mogućnosti i perpsektive.
 119. Simeunović Slavko: Kliničko-hemodinamska procena plućnog krvotoka u urodjenim srčanim manama sa levo-desnim šantom, 1981.
 120. Simic Božidar: Značaj kalorijske vrednosti dnevnog obroka, a posebno količine i vrste masti i nekih drugih nutritivnih činilaca za prevalenciju od degenerativnih kardiovaskularnih oboljenja osoba starijih od 40 godina, 1967.
 121. Simić Dragan: Kvalitet života u bolesnika sa esencijalnom arterijskom hipertenzijom, 1991.
 122. Simić Miodrag: Detekcija koronarne bolesti u Valjaonici bakra i aluminijuma "Slobodan Penezić-Krcun" i Tekstilnom kombinatu "Cvijeta Dabić" iz Titovog Užica, 1984.
 123. Simin Natalija: Doprinos ehokardiografije diferencijalnoj dijagnozi mitralne insuficijencije, 1980.
 124. Sindjelić Radomir: Vrednost intrapulmonalnog šanta posle ekstrakorporalnog krvotoka kod bolesnika podvrgnutih revaskularizaciji miokarda, 1990.
 125. Stamenković Zivojin: Poremećaji intraventrikularne sprovodljivosti u ranoj fazi akutnog infarkta miokarda, 1976.
 126. Stankov Slobodan: Klinički i prognosticki značaj ranog ergometrijskog testa kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, 1993.
 127. Stanojević-Radmili Milica: Neinvazivne i invazivne metode u dijagnostici i lečenju plućne embolije, 1996.
 128. Stanojević Jelena: Klinički i ehokardiografski prediktori srčane insuficijencije nakon akutnog transmuralnog infarkta miokarda, 1997.
 129. Stožinic Svetomir: Uporedna analiza stanja kardiovaskularnog sistema kod pojedinih grupa industrijskih radnika u proizvodnji i rafinaciji olova, 1975.
 130. Stojanov Petar: Analiza akutnog i hroničnog praga kod savremenih endokardijalnih "pacemaker" elektroda, 1990.
 131. Stojanov Vesna: Retrospektivno i prospektivno pracenje hipertenzije u iste grupe ispitanika, 1995.
 132. Stojanović Gradomir: Ergometrijski test u otkrivanju koronarne insuficijencije muškaraca pete decenije (40-50 god.)., 1975.
 133. Šušic Dinko: Mehanizam antihipertenzivnog dejstva srži bubrega, 1976.
 134. Subotić Sava: Izbor hirurške metode u lečenju koronarne bolesti, 1979.
 135. Tucaković Gordana: Urodjene i stečene patološko-anatomske promene medjupretkomorske pregrade srca, 1972.
 136. Ćeranić Ljubomir: Komparativna procena urodjenih srčanih bolesti sa levo-desnim šantom na osnovu ehokardiografije i kateterizacije srca u dece, 1985.
 137. Ugrinović Djordje: Evaluacija validnosti hemodinamskih parametara u elektro-stimulativnoj anesteziji, 1992.
 138. Ugrinović Nina: Plućna oboljenja u dece i srčana insuficijencija, 1991.
 139. Uličević Ljubomir: Prevalencija i incidencija koronarne bolesti i prisustvo multiplih faktora rizika, 1990.
 140. Filipović Desanka: Postperfuzioni sindrom miokarda u pacijenata operisanih na otvorenom srcu i mogućnost njegove prevencije kreatinin fosfatom, 1996.
 141. Finci Leo: Pluritrunkularna koronarna angiografija - dugorocni klinički i angiografski rezultati, 1988.
 142. Hadžagic Izudin: Vektorkardiogram kod bolesnika sa dijabetes melitusom, 1991.
 143. Hadži-Tanović Višeslav: Dinamika fonomehanokardiografije u diferencijaciji srčanih vibracija, 1990.
 144. Cvetković-Matić Danica: Prekordijalni mapping u akutnom infarktu miokarda prednjeg zida, 1993.
 145. Čadjenović Uglješa: Kliničko epidemiološka studija hroničnog pulmonalnog srca u populaciji Titograda, 1979.
 146. Čatipović-Veselica Katija: Vrijednost testa opterećenja u angini pektoris, 1977.
 147. Čebašek Radoslav: Vrednost elektronske i elektrokardiografske kontrole u indikacijama za zamenu pejsmejkera, 1982.
 148. Čolaković Bozidar: Dijabetes melitus u raznih etničkih grupacija kao faktor rizika za pojavu koronarne bolesti, 1973.
 149. Čuberović Milica: Ucestalost otvorenog arterijskog kanala u dece male porodjajne mase, značaj rane dijagnoze i terapije blokatorima prostaglandina, 1991.
 150. Šćekić Vučina: Problemi srčane insuficijencije i šoka u akutnom infarktu miokarda, 1983.
 151. Šobic - Šaranović Dragana: Evaluacija metoda nuklearne kardiologije u odredjivanju volumena leve komore srca, 1994.
 152. Straser Toma: Toplota sredine i dinamika krvotoka, 1960.

Niš

 1. Bjelić Lazar: Uticaj socijalno-ekonomskih faktora u pojavi reumatske groznice i prirodni tok bolesti, 1982.
 2. Burazor Mirko: Etiologija i patogeneza uremijskog perikarditisa kod bolesnika lečenih u Institutu za nefrologiju i hemodijalizu u Nisu, 1990.
 3. Deljanin-Ilić Marina: Cirkadijalne varijacije tolerancije fizičkog napora, miokardne ishemije i poremećaja srčanog ritma u koronarnih bolesnika, 1993.
 4. Djordjević Kosovka: Proučavanje metabolizma lipida kod infarkta miokarda, 1979.
 5. Djorić Luka: Hemodinamske promene u bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom lečenih metodom ponavljanih hemodijaliza, 1979.
 6. Djurašković Ratomir: Komparativna analiza antropometrijskih dimenzija, funkcionalnih sposobnosti i elektrokardiografskog nalaza sportista i sportiskinja u fudbalu i rukometu, 1989.
 7. Ilić Stevan: Neinvazivni parametri za odredjivanje funkcije leve komore u koronarnih bolesnika, komparativna studija, 1983.
 8. Janković Zivota: Prilog proučavanja stanja kore nadbubrežne zlezde u bolesnika sa hroničnim plućnim srcem, 1972.
 9. Janković Nikola: Klinička i ergometrijska evolucija koronarne insuficijencije u toku arterijske hipertenzije, 1980.
 10. Jovanović Dragoljub: Komparativno histohemijsko ispitivanje enzima kod eksperimentalne hipertrofije miokarda, 1980.
 11. Jovanović Jovica: Efekti kontunuirane industrijske buke čujnog spektra na kardiovaskularni sistem proizvodnih radnika, 1990.
 12. Jovanović Ljubisa: Urgentna kardiovaskularna obljenja u prehospitalnoj praksi i prevencija nepovoljne prognoze, 1990.
 13. Kocić Dragoljub: Klinička studija i prognoza bloka desne Tanjarine grane, 1972.
 14. Kocić Radivoj: Poremećaj sekrecije insulina i njegov odnos sa drugim faktorima rizika u bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, 1992.
 15. Lazović Milica: Izučavanje značaja rehabilitacije u prognozi bolesnika sa preležanim infarktom miokarda, 1993.
 16. Lazović Vladeta: Longitudinalna i komparativna studija Wolf-Parkinskon-White-ovog sindroma, 1975.
 17. Lović Branko: Polikardiografska procena funkcije leve komore u bolesnika sa arterijskom hipertenzijom, 1985.
 18. Marković Branislav: Ehokardiografski parametri u bolesnika sa preležanim infarktom miokarda tokom faze posthospitalne rehabilitacije, 1981.
 19. Milenović Božidar: Prilog proučavanju kliničke vrednosti testova maksimalnog fizičkog opterećenja na elektrokardiografsku sliku kod aktivnih sportista različitih sportskih disciplina, 1978.
 20. Milojković Slobodan: Enzimi u dijagnostici koronarne bolesti i korelacija vrednosti enzima u odnosu na kliničku sliku, 1980.
 21. Pavlović Milan: Rehabilitacija posebnih kategorija bolesnika sa bolešću koronarnih arterija, 1993.
 22. Raičević Radomir: Klinički, patogenetski i terapijski aspekti hipertenzije u bolesnika na hroničnom programu hemodijalize, 1982.
 23. Savić Velimir: Pletizmogram i njegove varijacije (kliničko-fiziološki aspekti).
 24. Sokolović Milorad: Reumatska groznica u dece i njen socijalno-medicinski značaj na području Leskovca za period 1961-1984, 1984.
 25. Stoičkov Boris: Dijastolni intervali, dijastolni fenomeni, ejekciona frakcija i srednja brzina cirkumfernetnog skraćivanja miofibrila leve komore u koronarnih bolesnika, odredjenih iz polikardiograma, 1982.
 26. Stojiljković Momcilo: Neurološki nalaz kod bolesnika sa preležanim infarktom miokarda, 1979.
 27. Tasić-Dimov Desanka: Eksperimentalna toksična miopatija, 1986.
 28. Todorović Lazar: Prilog izučavanju funkcije leve komore u hroničnom plućnom srcu, 1990.
 29. Trokanović Jordan: Aritmija u dece sa nekim urodjenim manama srca, 1987.
 30. Ćirić Vitomir: Srčana insuficijencija u akutnom infarktu miokarda-klinička, mehanokardiografska i hemodinamska studija, 1978.
 31. Hadži-Pesić Ljubomir: Faze sistole u bolesnika sa preležanim infarktom miokarda u toku post-hospitalne rehabi-litacije, 1977.

Novi Sad

 1. Atanacković Dragiša: Uzajamni odnos izmedju krvnog pritiska, aktivnosti renina u plazmi i efekata beta-adrenergičkog antagonista u bolesnika sa esencijalnom hipertenzijom, 1984.
 2. Vindiš-Jelić Marija: Vrednost i značaj ehokardiografske procene funkcije leve komore kod ishemijske bolesti srca, 1990.
 3. Dodić Slobodan: Procena perfuzije miokarda u bolesnika sa anginoznim tegobama i normalnim koronarnim nalazom.
 4. Djurić Dragutin: Poremećaji metabolizma lipida i lipoproteina osoba koje su preležale infarkt miokarda, 1991.
 5. Ilić Slobodan: Neinvazivni parametri funkcije leve komore u proceni životne i radne sposobnosti od hipertenzivne bolesti, 1991.
 6. Kovač Marko: Procena plućnog protoka ehokardigrafijom i cardiac Doppler-om i invazivnom hemodinamskom obradom kod pacijenata sa ASD-om pre i posle operacije. 1990.
 7. Panić Gordana: Efekti fibrinolitickog lečenja akutnog infarkta miokarda neinvazivnim metodama.
 8. Pavlović Katica: Procena sistolne i rane dijastolne funkcije leve komore u bolesnika sa arterijskom hipertenzijom i njihova zavisnost od terapije, 1993.
 9. Slankamenac Petar: Vrednost polikardiografije u dijagnostici i proceni težine ishemijske bolesti srca.
 10. Stanić Radiša: Korelativne vrednosti kardiorespiratornih parametara u proceni zdravstvenog stanja, 1978.
 11. Stojšić Djurica: Sindrom gornjeg otvora grudnog koša - prilog etiopatogenezi i diferencijalno-dijagnostičkim problemima, 1984.
 12. Topalov Vasilije: Značaj elektrofiziološkog ispitivanja u bolesnika sa intra-infra-Hisnim i intraventrikularnim provodnim smetnjama, 1974.
 13. Trifunović Svetislav: Epidemiologija hroničnog plućnog srca, 1968.
 14. Čikoš Josip: Evaluacija sinoatrijalnog provodjenja i vremena oporavka sinusnog čvora u komparaciji sa dinamičkom elektrokardiografijom u dijagnostici bolesti sinusnog cvora, 1984.
 15. Stajnić Miroslav: Procena funkcije leve komore kod bolesnika sa aortnom insuficijencijom invazivnom hemodinamskom obradom i ehokardiografijom pre i posle operacije, 1992.

Priština

 1. Borzanović Milorad: Rizici nastanka naprasne srčane smrti, patogenetski mehanizmi, prognoza i prevencija, 1993.
 2. Djordjević Čedomir: Epidemiološka studija skrivenih formi koronarne bolesti pomoću ergometrijskog testa, 1981.
 3. Kocinaj Imer: Osobenosti koronarne bolesti srca u SAP Kosovo u bolesnika lečenih na internim odeljenjima za period od 1969-1973, 1976.
 4. Redžepi Hilmi: Prolaps mitralne valvule i poremećaj srčanog ritma, 1992.
 5. Trajković Veselin: Hronično plućno srce i faktori sredine, 1985.
 6. Fusa Abduljatif: Osobitosti arterijske hipertenzije u SAP Kosovo u bolesnika lečenih na internim odeljenjima za period 1971-1975, 1980.
 7. Hima Faik: Korelacija izmedju aktivnosti CK i CK-MB u serumu, toka i prognoze akutnog infarkta miokarda, 1987.
 8. Saćiri Gazman: Indikacije za radikalne i palijativne zahvate kod obliterantne arterioskleroze arterija donjih ekstremiteta, 1984.

Vojnomedicinska Akademija

 1. Aničić Slavoljub: Mogućnosti ultrazvuka u dijagnostici disfunkcije srčanih valvularnih proteza, 1985.
 2. Vučinić Žarko: Pouzdanost ehokardiografske dijagnoze prolapsa mitralne valvule, 1997.
 3. Gligić Branko: Procena efikasnosti fibrinolitičko-antikoagulantne terapije u visoko rizičnih bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, 1995.
 4. Dinčić Dragan: Lipoprotenin Lp(a), značajan faktor rizika u nastajanju ishemijske bolesti srca.
 5. Dobre Djordje: Pojava i klinički značaj dekstrokurarlnog bloka, 1983.
 6. Jovović Ljiljana: Transezofagealna ehokardiografija u proceni funkcije mehaničke mitralne proteze, 1996.
 7. Kamenica Siniša: Angiografska dijagnostika kolateralnog koronarnog krvotoka u bolesnika sa okluzivnom bolesti koronarnih arterija, 1979.
 8. Krgović Momčilo: Doprinos brzoj dijagnostici ponovljenog infarkta miokarda, 1993.
 9. Kušić Miroljub: Kliničko-epidemološke karakteristike hiperlipoproteinemija u starešina Beogradskog garnizona, 1979.
 10. Marinković Dragan: Mogućnost lečenja bradikardnih poremećaja srčanog ritma Ritodrinom, 1995.
 11. Matunović Aleksandar: Prilog dijagnostici plućne tromboembolije, 1983.
 12. Milošević Aleksandar: - Prilog poznavnju dijagnostike i prognoze akutnog subendokardnog infarkta srca, 1985.
 13. Nožić Mili: Kvantitativno odredjivanje ejekcijske frakcije i endodijastolnog pritiska leve komore u bolesnika sa ishemijskom bolešću srca kompujuterskom analizom standardnog i ortogonalnog elektrokardiograma, 1991.
 14. Orozović Vjekoslav: Prilog dijagnostici i prognozi infarkta desne komore, 1992.
 15. Radjen Goran: Ehokardiografska procena dijastolne funkcije srca u bolesnika sa esencijalnom arterijskom hipertenzijom, 1996.
 16. Ristić Andjelka: Ehokardiografska procena funkcije srca sa valularnom aortnom stenozom, 1997.
 17. Stanković Milomir: Prilog dijagnostici okluzije glavnog stabla leve koronarne arterije, 1986.
 18. Stojnić Bojan: Značaj Doppler ehokardiografije u proceni plućne hipertenzije kod urodjenih i stečenih srčanih mana, 1989.
 19. Tavčinovski Dragan: Doprinos transezofagealne ehokardiografije u dijagnostici trombotičkih masa srčanih supljina i poremećaja odgovornih za nastanak ishemijske bolesti mozga, 1997.
 20. Ćirić Biljana: Ehokardiografska procena neuniformnosti srčane funkcije u koronarnoj arterijskoj bolesti, 1997.
 21. Čosić Vojislav: Nove mogućnosti u dijagnostici i proceni tezine, evolucije i ishoda akutnog infarkta srca, 1979.
 22. Čelikić Svetislav: Prilog dijagnostici i prognozi nestabilne angine pectoris, 1987.
Trenutno na sajtu: 002

Pregledano: 846353 puta