Udruženje kardiologa Srbije


Naučne informacije


Magisterijumi

Odbranjeni magisterijumi kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (imena autora, naslovi tema i godina odbrane) do 2000. godine.

 1. Arandjelović Aleksandra: Poremećaji ritma srca pre i posle perkutane transluminalne koronarne angioplastike, 1990.
 2. Adžija Dragana: Rana evaluacija kardiovaskularnih promena kod pacijenata obolelih od dystrophia musculorum progressiva - Duchenne, principi dijagnostike i terapije, 1991.
 3. Babić Rade: Atrijalna elektrostimulacija u proceni značajnosti lezija na koronarnim arterijama, 1993.
 4. Bakić Vera: Poremećaji srčanog ritma odredjivani pomoću 24-časovne kontinuirane elektrokardiografije kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom i hipertrofijom leve komore, 1993.
 5. Bastić Dusan: Neinvazivno ispitivanje morfološko-funkcionalnih promena na srcu u bolesnika sa hipertireoidizmom, 1991.
 6. Beganović Arslan: Koronarna bolest u bolesnika sa dijabetes melitusom, 1983.
 7. Beleslin Branko: Značaj kvantitativne koronarne angiografije u dijagnostici i terapiji koronarne bolesti, 1995.
 8. Berber Stojan: Prevodjenje fibrilacije pretkomora u sinusni ritam kinidinom i beta blokatorima, 1980.
 9. Blažovski Margareta: Ergometrijsko testiranje bolesnika sa nefiksiranom esencijalnom arterijskom hipertenzijom, 1978.
 10. Bozinović Sofija: Faktori rizika u bolesnika sa infarktom miokarda starih 65 i više godina u Beogradu, 1994.
 11. Bošković - Radunović Nevenka: Činioci od značaja za rani smrtni ishod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, 1997.
 12. Bojić Milovan: Odnos funkcionalnih promena u nivou kardiovaskularnog sistema i biohemijskih parametara krvne plazme u hipertireoidizmu, 1987.
 13. Borzanović Milorad: Ishemijska bolest srca i meteorotropni faktori rizika., 1992.
 14. Brajović Milan: Dipiridamol ehokardiografski test u dijagnostici koronarne bolesti, 1992.
 15. Vasilev Vasko: Promena serumskih glikoproteina u ishemičnoj bolesti srca, 1984.
 16. Velinović Nada: Ponasanje frekvence srčanog rada, arterijskog krvnog pritiska i EKG-a pri doziranom opterećenju kod hroničnih koronarnih bolesnika, 1975.
 17. Vidaković Stanka: Vrednost ergometrijskog testiranja u proceni funkcionalne sposobnosti koronarnih bolesnika tri meseca nakon prebolelog infarkta miokarda (obavljene rane rehabiltacije), 1988.
 18. Videnović-Filimonović Jovanka: Sistolni sumovi u pretskolske dece i uzroci - kliničko i fonokardiografsko proučavanje, 1974.
 19. Vinković Sinisa: Pouzdanost parametara pacemaker impulsa, 1983.
 20. Vlajković Gordana: Profilaktička primena Esmolola u sprečavanju hemodinamske nestabilnosti tokom indukovanja anestezije u bolesnika sa kardiovaskularnim poremećajima , 1995.
 21. Vučković Milenko: Ehokardiografski nalaz u miokardiopatijama, 1983.
 22. Vujičic Velimir: Polikardiografska i hemodinamska analiza bolesnika sa mitralnom stenozom, 1975.
 23. Vukašinović Rade: Incidencija Febris rheumatcae i reumaticke srčane bolesti u regionu Kraljevo za period 1970-79, 1982.
 24. Vukčević Vladan: Značaj rane koronarografije u bolesnika lečenih intravenskom streptokinazom., 1992.
 25. Vukomanović Vladislav: Praćenje prirodnog toka bolesti kod dece sa kompletnim A-V blokom, 1996.
 26. Gojković Ljiljana: Dugoročni efekti lečenja bolesnika sa koronarnom bolešću transluminalnom koronarnom angioplastikom, 1992.
 27. Gradinac Sinisa: Procena efekta infuzije glikoze, inzulina i kalijuma u postoperativnom popustanju leve komore, 1994.
 28. Grujić Emilija: Uloga faktora rizika i primordijalnih cinilaca u pojavi ishemičnih bolesti srca u definisanoj populaciji donjeg Srema, 1988.
 29. Grujić Miodrag: Histološke promene u miokardu i elektrokardiogram u eksperimentalnoj arterijskoj hipertenziji, 1978.
 30. Damjanović Milorad: Elektrokardiogram u sklopu stres- testa na ergo-biciklu kod hroničnih koronarnih bolesnika i kod bolesnika sa znacima ožiljaka posle preležanog infarkta miokarda u početku i na kraju rehabilitacije u Zavodu "Zlatar" Nova Varos, 1980.
 31. Dangubić Vukašin: Plućni krvotok u proceni uslova za hirurško lečenje tuberkuloze, 1969.
 32. Dekleva-Manojlović Milica: Elektrofiziološke studije modela srčanog akcionog potencijala ganglijskih ćelija pijavice, 1989.
 33. Demirović Jasenka: Hipertenzija i hiperlipidemija kao faktori rizika u nastajanju koronarne bolesti, 1976.
 34. Dugalić Predrag: Primena trombolitika (streptokinaze) u terapiji tromboze dubokih vena donjih ekstremiteta, 1997.
 35. Djalović Žarko: Značaj srčanih dizritmija pri ranom ergometrijskom testiranju u bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, 1995.
 36. Djekić Milan: Korelacija hemodinamskih vrednosti dobijenih metodom ehokardiografije i kateterizacije srca u proceni opstruktivnih lezija velikih krvnih sudova, 1995.
 37. Djordjijeski Vlado: Značaj aterogenog rizika roditelja na učestalost i distribuciju faktora rizika koronarne bolesti u dece, 1992.
 38. Djurdjević Vesna: Sposobnost merenja rada, tipa ergostaze u bolesnika sa esencijalnom hipertenzijom, 1969.
 39. Žigić Dane: Koronarna bolest u ambulantnom radu lekara opšte medicine u gradskom i prigradskom području grada Beograda, 1977.
 40. Živkov - Šaponjski Dragoslava: Hemodinamicki parametri u toku miokarditisa, 1997.
 41. Ignjatović Zora: Praćenje odnosa prostaciklina i tromboksana u toku intermitentne primene indobufena., 1992.
 42. Ivanović Brankica: Doppler-ehokardiografija u dijagnostici aortne insuficijencije, 1991.
 43. Ivanović Datma: Mehanokardiografske vrednosti kod zdrave dece do 14 godina, 1978.
 44. Janković Vlastimir: Organizacija zbrinjavanja bolesnika sa akutnim infarktom miokarda u prehospitalnom periodu, 1986.
 45. Jarkin Miodrag: Kliničke, angiografske karakteristike i jednogodišnje praćenje pacijenata sa non-q infarktom miokarda, 1994.
 46. Jelić Branislav: Srčana insuficijencija na materijalu kardiološkog odeljenja Interne klinike VMA Beograd, period 1973/74, 1975.
 47. Jelić Vera: Preživljavanje bolesnika sa ugradjenim pejsmejkerom, 1990.
 48. Josifovski Borko: Značaj prehospitalnog perioda za ranu prognozu akutnog infarkta miokarda, 1992.
 49. Jovanović Adam: Odredjivanje istisne frakcije leve komore metodom ekvilibrijumske radionulidne angiografije i metodom prvog prolaza u obolelih od koronarne bolesti, 1989.
 50. Jovanović Ida: Značaj kontrastne ehokardiografije u dijagnostici desno-levih šantova u urodjenim srčanim manama dece, 1986.
 51. Jovanović Nikola: Prilog proučavanju patogeneze hipertenzivne reakcije kardiovaskularnog sistema na ketamin, 1985.
 52. Jovanović Novka: Lečenje esencijalne arterijske hipertenzije blagim diuretskom sredstvima, 1978.
 53. Jovanović Radmila: Patološka morfologija aneurizme aorte, 1978.
 54. Jovanović Svetozar: Ehokardiografska procena mitralne regurgitacije u akutnom infarktu miokarda, 1995.
 55. Jović Miomir: Odnos hemodinamskih i ehokardiografskih parametara u intraoperativnoj proceni sistolne funkcije leve komore, 1997.
 56. Kalimanovska Dimitra: Sistolne i dijastolne faze u proceni funkcije leve komore u ishemijskoj bolesti srca, 1982.
 57. Knezević Jasminka: Ehokardiografske mogućnosti u dijagnostici i proceni stenoza aortnog ušća, 1990.
 58. Knezević Milan: Patološka morfologija komplikacija posle ugradjivanja vestačkih srčanih valvula u aortni otvor, 1985.
 59. Košutic Jovan: Mogućnost ehokardiografije u dijagnostici anomalija ishodišta i toka koronarnih arterija u dece sa D transpozicijom velikih krvnih sudova. 1993.
 60. Kočović Dušan: Fenomen inhibicije demand-funkcije pejsmejkera miopotencijalom, 1990.
 61. Kostić Adrijana: Lečenje bolesnika sa miokarditisom i dilatacionom kardiomiopatijom imunomodulatornom terapijom - dvogodišnje praćenje, 1996.
 62. Kovačević Marina: Unos soli i dnevni profil krvnog pritiska, 1994.
 63. Kovačević Slobodan: Patoanatomska studija infektivnog endokarditisa sa posebnim osvrtom na vansrčane komplikacije, 1997.
 64. Krotin Mirjana: Ehokardiografska dijagnostika postinfarktne aneurizme leve komore, 1991.
 65. Krstić Zoran: Korelacija izmedju elektrokardiografskih i patoanatomskih promena u akutnom infarktu miokarda, 1983.
 66. Kusic-Pelević Andjela: Pouzdanost elektrokardiografske procene uvećanja leve srčane komore (komparativna rendgenska, vektor i ehokardiografska analiza)
 67. Kujačić Vuk: Vektorkardiogram u prednje levom hemibloku, 1984.
 68. Ladjenović Nebojša: Uporedna analiza funkcije leve komore u dilatacionoim kardiomiopatijama, 1996.
 69. Labudović Gordana: Elektrokardiografski kriterijumi i hipertrofija desne komore kod opstruktivnog bronhitisa, 1991.
 70. Lazor Andjelka: Mogućnost iskorišćenja hronotropne rezerve srca u toku fizickog napora kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom, 1981.
 71. Lukic Vera: Vaskularni faktor u dijagnostici mozdanih tumora gamaencefalografijom, 1971.
 72. Maksimović Ruzica: Rezultati endomiokardne biopsije u dijagnostici primarnih bolesti srčanog misica., 1993.
 73. Mali Jovan: Prevalencija hipertenzije i faktori koji su sa njom asocirani na području sela Belegiš
 74. Marčetić Zoran: Značaj rano nastalih poremećaja srčanog ritma u bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, 1995.
 75. Maraš Dejan: Uticaj hirurškog tretmana na reaktivnost glatke muskulature izolovane vene saphene kod aortokoronarnog by passa, 1996.
 76. Marić Gordana: Klinička slika, elektrokardiografski znaci i tok bolesti bolesnika sa slabošću sinusnog čvora., 1986.
 77. Marinović Djordje: Komparacija uticaja elektrostimulativne i neurolept anestezije na stabilnost kardiovaskularnog sistema, 1989.
 78. Marković Natasa: Uporedna analiza periferne arterijske cirkulacije dijabetičara i aterosklerotičara sa perifernom okluzivnom arterijskom bolešću, 1994.
 79. Matic Mihailo: Holterstol i lipoproteini u koronarnoj bolesti, 1979.
 80. Mijailović Zdravko: Korelacija koronarografskog nalaza sa nalazom na testu opterećenjem pomocu ergobicikla kod koronarnih bolesnika, 1988.
 81. Milasinović Goran: Atrioventrikularno i ventrikularno provodjenje kod bolesnika sa oboljenjem sinusnog čvora, 1993.
 82. Milenković Slavko: Elektrokardiografske promene u miru i posle opterećenja u neurocirkulatornoj distoniji, 1971.
 83. Milić Marko: Razlike u prevalenciji hipertenzija u zavisnosti od nacina, mesta i vremena odredjivanja vrednosti krvnog pritiska i prediktivni značaj takvih vrednosti za smrtni ishod, 1992.
 84. Milinčić Zeljka: Savremene dijagnostičko-terapijske mogucnosti urodjenih srčanih mana novorodjencadi, 1991.
 85. Milivojević-Poleksić Ljubica: Odnos elektrokardiografskih i vektorokardiografskih promena i respiracijske funkcije kod bolesnika sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolešću, 1990.
 86. Miloradović Momcilo: Vrednosti sistolnog arterijskog pritiska u testu opterećenjem u proceni evolucije koronarne bolesti, 1981.
 87. Milovanović Branislav: Značaj Holter monitoringa u otkrivanju asimptomatske miokardne ishemije u osoba opste populacije i u blesnika sa koronarnom bolešću., 1993.
 88. Mirić Milutin: Korelacija izmedju dijastolnog gradijenta nad mitralnim ušćem i parametara dobijenih polikardiografijom kod mitralnih mana, 1983.
 89. Mitić Nebojša: Funkciona morfologija i klasifikacija izolovanih ventrikularnih septalnih difekata, 1992.
 90. Mrdović Igor: Parametri kontraktilnosti miokarda leve komore kod bolesnika sa koronarnom bolešću, 1988.
 91. Nadeždin Aleksandar: Ergometrija kao indikacija za selektivnu koronarografiju, 1981.
 92. Nešković Aleksandar: Serijsko ehokardiografsko praćenje komplikacija akutnog infarkta miokarda, 1993.
 93. Nešković Vojislava: Ehokardiografska procena dijastolne funkcije desne komore u infarktu prednjeg zida leve komore, 1997.
 94. Nedeljković Milan: QTc - interval u akutnom infarktu miokarda, 1989.
 95. Nedeljković Srećko: Elektrošok u kardiologiji (terapija-eksperimentalna i klinička primena) 1968.
 96. Nedeljković Vladislava: Vrednost fonokardiografije u analizi ritma u tri vremena u dece, 1970.
 97. Nidžović Mirjana: Evolucija kardijalnog stimulacionog praga u zavisnosti od vrste elektrode, 1990.
 98. Nožić Milan: Poredjenje elektrokardiografskog, koronarografskog i ventrikulografskog nalaza u bolesnika sa prebolelim infarktom miokarda, 1985.
 99. Omar Jafta Mohamed: Promene variopejsmejkera sa mogucnošću neinvazine kontrole bolesnika u postimplantacionom periodu, 1979.
 100. Ostojić Miodrag: Ergometrija u hemodinamskim ispitivanjima srčanih mana, 1975.
 101. Parezanović Vojislav: Prenatalna dijagnostika urodjenih oboljenja srca, 1997.
 102. Pavlović Dragan: Procena kontraktilnosti miokarda u miokardiopatijama različitih uzroka, 1987.
 103. Pavlović Mirjana: Promene elektrokardiografskih karakteristika i tonskih uticaja n. vagusa kod zamoraca u toku rašćenja, 1975.
 104. Pešić - Beštić Radica: Korelacija ehokardiografskih i hemodinamskih parametara u proceni tezine hipertenzije, 1995.
 105. Pejatović Sanvila: Elektrokardiogram u tetralogiji Fallot, 1989.
 106. Peručić-Popović Biljana: Poremećaji srčanog ritma u bolesnika s miotoničnom distrofijom (M.Steinert), 1991.
 107. Peruničić Jovan: Disekcija aorte-dijagnostičke mogućnosti i prognoza, 1990.
 108. Petrović Milan: M-mod ehokardiografske promene leve komore u pacijenta sa arterijskom hipertenzijom, 1990.
 109. Pezo Ismet: Uticaj hirurškog zatvaranja medjukomorskog septalnog defekta na hemodinamske promene, 1983.
 110. Počuča Bogdan: Neke kardiovaskularne promene u toku neuroleptanestezije u eksperimentu i klinici, 1974.
 111. Pokrajčić Zorana: Hemodinamika u akutnom infarktu miokarada, 1979.
 112. Popović Aleksandar: Klinička slika, dijagnostika i prognoza opstruktivnih promena na glavnom stablu leve koronarne arterije, 1984.
 113. Popović Vera: Kateholamini u akutnom infarktu miokarda i njihov odnos sa poremećajima ritma, 1976.
 114. Popović Zoran: Prognostička vrednost veličine reperfuzionog stresa u aortokoronarnom bajpasu, 1994.
 115. Prcović Mijat: Klinika i hemodinamika tetralogije Fallot, 1978.
 116. Prostran Milica: Odnos izmedju adenozina i kardiostimulativnih lekova, 1979.
 117. Rašeta Predrag: Procena radne sposobnosti u koronarnoj bolesti, 1990.
 118. Radojković-Ćirović Biljana: Korelacija ehokardiograma i elektrokardiograma u bolesnika sa preležanim infarktom miokrada u proceni funkcije leve komore, 1989.
 119. Radovanović Dragoslav: Epidemiološko izučavanje kardiovaskularnih oboljenja u fabrici "Gosa" u Smedrevskoj Palanci, 1975.
 120. Rajner Lucija: Uloga masovne radiografije u otkrivanju srčanih oboljenja, 1975.
 121. Rakočević Vidosava: Vrednosti promene QRS-kompleksa i drugih EKG-parametara izazvanih opterećenjem u otkrivanju koronarne insuficijencije, 1989.
 122. Ristić-Mirčić Gordana: Kožni i arterijski prefuzioni pritisak kod bolesnika sa obliterantnom aterosklerozom-uporedne studije radioizotopskom i Dopplerovom metodom, 1986.
 123. Savić Jelica: Preživljavanje bolesnika sa preležanim infarktom miokarda, kojima je ugradjen aortokoronarni bajpas, 1990.
 124. Seferović Petar: Blokatori beta receptora u koronarnoj bolesti, 1981.
 125. Simeunović Slavko: Značaj odredjivanja minutnog volumena srca po metodi Ficka u evoluciji urodjenih i stečenih mana, 1976.
 126. Simić Dragan: Atrijalni natriuretski peptid u krvi pre i posle angiografskih ispitivanja, 1995.
 127. Simić Miodrag: Ergometrijski test i epidemiološka studija o koronarnoj bolesti u preduzecu "Cveta Dabic", 1977.
 128. Simin Natalija: Mogućnost procene veličine infarkta miokarda iz biohemijskih parametara, 1979.
 129. Sorić Ljiljana: Ehokardiografske karakteristike primarnih hipertroficnih kardiomiopatija- pokusaj klasifikacija podgrupa, 1992.
 130. Stanković Goran: Patološko - morfološke karakteristike ranih komplikacija akutnog infarkta miokarda, 1995.
 131. Stanojević-Stašević Mirjana: Elektrokardiogram pre i posle testa opterećenja kod bolesnika sa anemijom, 1997.
 132. Stanojević Jelena: Procena funkcionalne sposobnosti miokarda u bolesnika sa sindromom angine pektoris korišćenjem neivazivnih metoda u ambulantnim uslovima, 1993.
 133. Stanojević-Radmili Milica: Adhezivnost i agregacija trmobocita u akutnoj koronarnoj insuficijenciji i efekat anti-agregacijskih lekova, 1985.
 134. Stefanović Branislav: Prognoza bolesnika sa akutnim infarktom miokarda lečenih intravenskom streptokinazom, 1993.
 135. Stepanović Jelena: Dipiridamolski test i test fizickim opterećenjem u dijagnostici jednosudovne koronarne bolesti, 1992.
 136. Stevanović Jovo: Korelacija sistolnih faza sa LjRS skorom i koronarogrfijom u bolesnika sa preležanim infarktom miokarda, 1990.
 137. Stožinić Svetomir: Masterov test kod industrijskih radnika izloženih uticaju olovnih jedinjenja u topionici "Trepča" u Zvecanu, 1971.
 138. Stojšić Anastazija: Lečenje miokarditisa sa posebnim osvrtom na imunosupresivno lečenje, 1997.
 139. Stojičkov Boris: Interval QT i tok u poredjenju sa kliničkom slikom i elektrokardiografskih promena u kardiovaskularnih bolesnika, 1975.
 140. Stojković Rade: Hipertenzivna kardiomiopatija-korelacija kliničkih, elektrokardiografskih, rendgenoloških i ehokardiografskih nalaza, 1986.
 141. Stojković Siniša: Farmakološki test sa dipiridamolom u dijagnostici višesudovne koronarne bolesti: elektrokardiografska, hemodinamska i ehokardiografska studija,1997.
 142. Stojnić Bojan: Doppler-ehokardiografija u dijagnostici i proceni reumatske mitralne mane, 1988.
 143. Tadić Svetlana: Uporedna studija kliničke slike, elektrokardiograma i koronarografskih promena u bolesnika sa hroničnom koronarnom bolešću, 1994.
 144. Tasić Dragoljub: Uticaj elektrolita na izmenu segmenta ST i talasa T, 1975.
 145. Tasić Ivan: Značaj stepena hipertrofije miokarda leve komore kod arterijske hipertenzije u pojavi poremećaja srčanog ritma., 1992.
 146. Tešić-Vujisić Bosiljka: Višebrojni prekordijalni odvodi u proceni obima ishemije miokarda, 1987.
 147. Ćeranić Ljubomir: Prilog izučavanja normalnih ehokardiografskih vrednosti dečjeg uzrasta, 1981.
 148. Ćirić Vitomir: Komponente prvog srčanog tona u koronarnoj bolesti (fonokardiografska studija), 1975.
 149. Ćirović Rados: Preeksitacioni sindrom i anestezija, 1983.
 150. Ćosić Olga: Uticaj laringoskopije i endotrahealne intubacije na neke reakcije kardiovaskularnog sistema i vrednosti kateholamina u plazmi., 1993.
 151. Uročević - Bonaci Ivana: Reninska aktivnost plazme u akutnom infarktu miokarda, 1995.
 152. Fazlibegović Emiz: Izučavanje uzroka poremećaja ritma rada srca kod radnika-korelacija faktora rizika i faktora okoline sa proemećajima ritma radnika praćenih Holter-monitoring metodom, 1987.
 153. Filipović Desanka: Atipičnost kliničkog ispoljavanja i dijagnoza perioperativnog infarkta miokarda posle operacije aorto-koronarnog bajpasa, 1988.
 154. Finci Leo: Procjena medikamentne terapije maligne faze arterijske hipertenzije, 1981,
 155. Florijan Vuk: Elektrokardiografske promene u esencijalnoj arterijskoj hipertenziji i njihova zavisnost od tezine i trajanja hipertenzije, 1980.
 156. Hakriu Musa: Studija o hroničnom plućnom srcu sa posebnim osvrtom na hronično plućno srce u bolesnika sa hroničnom plućnom tuberkolozom, 1971.
 157. Halilović Ejub: Mikrokateterizacija srca u akutnom infarktu miokarda, 1985.
 158. Hadži-Pesic Ljubomir: Komponente prvog tona u arterijskoj hipertenziji (fonokardiografska studija), 1971.
 159. Hadžagic Izudin: Značaj vektokardiografskog ispitivanja., 1977.
 160. Hong Ju Su: Angiokardiografsko proučavanje mitralnih mana srca, 1980.
 161. Cvetkov Radojica: Elektrokardiografske promene u eksperimentalnom analfilakticnom soku, 1968.
 162. Cvetković Aleksandar: Hemodinamski efekti blokade sinteze prostaglandina u eksperimantalnoj, spontanoj i renalnoj hipertenziji pacova, 1985.
 163. Cvetković Danica: Uporedjenje znakova plućne hipertenzije dobijenih beskrvnom metodom sa pritiscima u plućnoj arteriji., 1980.
 164. Cvetković Divna: Emocionalni i socijalni cinioci u etiologiji akutnog infarkta miokarda muškaraca, stanovnika grada Beograda u starosnoj grupi od 40-60 godina., 1986.
 165. Ćatipović-Veselica Katja: Dijabetes melitus kao faktor rizika koronarne bolesti-usporedna studija 300 dijabetičara i 300 kontrolisanih, 1975.
 166. Čelikic Svetislav: EKG-promene u akutnim cerebrovaskularnim insultima, 1973.
 167. Čulerović Milica: Poreklo i dijagnosticki značaj sumova na srcu prevremeno rodjene dece, 1984.
 168. Šaranović Mirko: Promene sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska u toku fizickog opterećenja kod normotenzivnih i kod osoba sa blagom hipertenzijom, 1995.
 169. Šećerov Vucina: Uticaj voljne hiperventilacije na završni elektrokardiografski segment ventrikulograma, 1976.
 170. Šišić Mirko: Hemoreološka svojstva krvi kod bolesnika sa ishemičnom bolešću srca, 1992.
Trenutno na sajtu: 005

Pregledano: 846166 puta