Udruženje kardiologa Srbije


Naučne informacije


Uže specijalizacije

Završene uže specijalizacije kardiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (imena autora, naslovi tema i godina odbrane) do 2000. godine.

 1. Alebe Tekla Tsadin: Učestalost visokog krvnog pritiska i angine pektoris kod stanovništva Nove Varoši na nadmorskoj visini od 1.000 metara, 1987.
 2. Aleksandrov Georgi: Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija- klinički značaj i prognoza, 1992.
 3. Arnons Monrad: Poremećaji ritma u bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, 1987.
 4. Bajagić - Bumbić Slavica: Komplikacije pri primeni intravenske streptokinaze kod bolesnika lečenih od akutnog infarkta u koronarnoj jedinici Instituta za kardiovaskularne bolesti od januara 1993. do juna 1995. godine, 1997.
 5. Barbulović Dragiša: Uporedjivanje efekta ACE inhibitora i antagonista kalcijuma pri ambulantnom lečenju pacijenata sa blagom i umereno teškom arterijskom hipertenzijom, 1997.
 6. Belobabić Branko: Uticaj trogodišnje terapije kaptoprilom na biohemijske parametre, krvnu sliku bolesnika sa prebolelim infarktom miokarda, 1995.
 7. Bjelica Nebojša: Dilatacione kardiomiopatije; kliničke dileme i savremeni terapijski pristupi, 1997.
 8. Blagojević Dragisa: Rana dijagnostika koronarne bolesti u dijabetesnih bolesnika, 1985.
 9. Blozovski Margareta: Incidencija i prevalencija faktora rizika, morbiditet i moratalitet od kardiovaskularnih oboljenja u industrijskom bazenu Rakovića, 1991.
 10. Bosković Snežana: Učestalost oboljenja kardiovaskularnog sistema u dve definisane populacije radnika sa posebnim osvrtom na zastupljenost faktora rizika koronarne bolesti u Cacku, 1987.
 11. Branković Živoslava: Odnos tipa ličnosti sa vrednostima kateholamina i poremećajima ritma kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, 1994.
 12. Bukara Mirjana: Intrahospitalni tok i prognoza pacijenata sa nestabilnom anginom pektoris, 1996.
 13. Bulatović Milivoje: Subendokardijalni infarkt u Zavodu za hitna interna oboljenja, 1977
 14. Bulatović Todor: Analiza i procena preventivnog rada na suzbijanju kardiovaskularnih obljenja u Crnoj Gori, 1992.
 15. Busić Olga: Metastatski tumori srca, 1986.
 16. Vasić Nada: Srčane aritmije u toku bronhoskopije, 1993.
 17. Vasilev Vasko: Procena funkcije leve komore u akutnom i subakutnom stadijumu infarkta miokarda neinvazivnim metodama, 1986.
 18. Veljković Ljubiša: Značaj kompjuterske obrade ehokardiografskih podataka u dijagnostici i pracenju kradiovaskularnih oboljenja. 1991.
 19. Vojinović Vojislav: Bolesti srca i krvnih sudova u bolestima mozga, 1981.
 20. Vučić Slobodan: Promene u sistemskoj arterijskoj hipertenziji, 1977.
 21. Vučićević Vera: Elektrokardiografske promene u hroničnoj plućnoj insuficijenciji u kompenzovanoj i dekompezovanoj fazi, 1984.
 22. Vujić Ranislav: Klinički tok i prognoza intrahospitalne faze akutnog infarkta miokarada u koronarnoj jedinici Bolnice Loznica za period 1985-1989., 1992.
 23. Vujisić Olga: Beta blokatori i ekstrasitolne aritmije, 1975.
 24. Vukotić Dragan: Uticaj lokalizacije i veličine infarkta miokarda na rezultate testa opterećenja u ranoj fazi oporavka bolesnika., 1991.
 25. Vukotić Milija: Postinfarktni sindrom, 1972.
 26. Gačić Desanka: Epidemiološko i kliničko istraživanje faktora rizika za aterosklerozu kod dece na teritoriji Opštine Gornji Milanovac, 1988.
 27. Gajović - Ristić Draga: Srčana insuficijencija u akutnom infarktu miokarada, 1997.
 28. Gojkov Pavle: Blok leve grane, klinički tok i porgnoza. 1990.
 29. Dašić Aleksandar: Poremećaji ritma i sprovodjenja u prvim satima akutnog infarkta miokarda i njihova terapija u koronarnoj jedinici internog odeljenje Medicinskog centra "Andja Ranković" u Vršcu, 1983.
 30. Damevski Dane: Neželjeni efekti psihotropnih droga na kardiovaskularni sistem i EKG, 1977.
 31. Danojlić Nevenka: Poredjenje kliničkih i ehokardiografskih nalaza u primarnoj hipertrofičnoj kardiomiopatiji, 1996.
 32. Delčev Veselin: Primarna i sekundarna prevencija reumatske groznice kod dece, 1977.
 33. Dilipović Desanka: Prilog efikasnosti digoksinske terapije u pacijenata operisanih na otvorenom srcu uz CP bypass, 1992.
 34. Dimitrijević Zivan: Ehokardiografski nalaz u bolesnika na hroničnom programu hemodijalize, 1991.
 35. Dragićević Radovan: Učestalost i klinički oblici koronarne bolesti sa posebnim osvrtom na dijabetes melitus na području opštine Loznica, 1985.
 36. Drobnjaković Djordje: Tvrdoća vode, hipertenzija i koronarna bolest, 1992.
 37. Dušinović Svetlana: Rani rezultati u primeni trombolitičke terapije streptokinazom (odnos uspesne rekanalizacije infarktne arterije sa vremenom primene leka od početka simptoma akutnog infarkta miokarda), 1993.
 38. Djoković-Živojinović Mila: Uticaj faktora rizika na koronarnu bolest kod žena lečenih u Urgentnom centru u Beogradu u periodu dve godine (1988-1990), 1990.
 39. Djordjević Gordana: Sindrom prolapsa mitralne valvule na teritoriji opštine Smederevo u dece školskog uzrasta, 1987.
 40. Djordjević Miroslava: Supraventrikularna paroksizmalna tahikardija odojčeta i malog deteta, 1966.
 41. Ede Adam: Cor senile, kliničke, rendgenološke i EKG manifestacije, 1973.
 42. Živković Radmila: Procena prednosti rehabilitacije bolesnika sa arterijskom hipertenzijom na nadmorskoj visini vecoj od 1000 metara, 1996.
 43. Živković Vladimir: Savremena terapija kompletnog bloka srca u toku infarkta miokarda (pacemaker), 1980.
 44. Zečević Dobrivoje: Uticaj nikotina (pušenja) na elektrokardiografski nalaz, 1975.
 45. Zeković Svetlana: Rana i pozna evaluacija i prognoza reumatske groznice kod dece na teritoriji Titograda, 1985.
 46. Zrnić Marko: Odnos elektrokardiograma i mesta okluzije infarktne arterije u bolesnika sa akutnim infarktom prednjeg zida, 1995.
 47. Igić Bogoljub: Sindrom WPW i vreme atrioventrikularnog provodjenja u dece, 1977.
 48. Ignjatović Slavisa: Preživljavanje bolesnika lečenih od akutnog infarkta miokarda u koronarnoj jedinici internog odeljenja Medicinskog centra "Dr M. Ilić" u Kragujevcu, u periodu 1976-1981., 1989.
 49. Ilić Bora: Hipertrofija miokarda leve komore, korelacija elektrokardiografskih i angiokardiografskih nalaza na materijalu Interne "B" klinike u Beogradu, 1979.
 50. Ilić Stevan: Polikardiografska procena funkcije leve komore u koronarnih bolesnika pri mirovanju i fizičkom opterećenju, 1983.
 51. Ivković Dobrosav: Vrste poremećaja srčanog ritma u akutnim infekcijama kod dece, 1982.
 52. Jelić Vera: Bolest sinusnog čvora u indikacijama za implantaciju pejsmejkera, 1988.
 53. Jeličić Ljubisa: Antikoagulantna terpija koronarne bolesti, 1975.
 54. Jelkić Muhamed: Etiologija, patogeneza i klinička slika hroničnog plućnog srca u bolesnika lečenih na Internom odeljenju u Zvorniku u toku 5 godina, 1980.
 55. Josifovski Borko: Ehokardiografski parametri u lečenju dilatacionih kardiomiopatija, 1991.
 56. Jovanović Živka: Uzroci morbiditeta i mortaliteta bolesnika sa preležanim infarktom miokarda u toku 1975-1979. god. u Medicinskom centru Valjevo, 1987.
 57. Jovanović Dimitrije: Oralni test opterećenjem secerom u bolesnika sa prebolelim infarktom srca, 1995.
 58. Jovanović Dobrosav: Distribucija faktora rizika za koronarnu bolest u dece na teritoriji Opštine Bor, 1988.
 59. Jovanović Emilija: Uticaj intravenske streptokinaze na evoluciju akutnog infarkta miokarda prednjeg zida, 1995.
 60. Jovanović Ljiljana: Lečenje srčane insuficijencije u akutnom infarktu miokarda ACE inhibitorima, 1995.
 61. Jovanović Vojislav: Arterijska hipertenzija kod mašinovidja OOUR-a Sekcije za vuču vozova, Beograd, 1980.
 62. Jovanović Zoran: Dinamika srčane kontrakcije u uslovima dozirane hipoksične hipoksije, 1976.
 63. Kačar Bogoljub: Kliničko epidemiološke osobenosti arterijske hipertenzije u tri etničke grupe u Južnom Banatu, 1987.
 64. Kalenić-Arsić Jelica: Ehokardiografski parametri u proceni funkcionalne sposobnosti srca treniranih osoba, 1981.
 65. Kaličanin Selimir: Akutni infarkt miokarda u razdoblju od 5 godina na Internom odeljenju bolnice u Kosovskoj Mitrovici, 1981.
 66. Khaled Abu Sheir: Stanje arterijskog pritiska i učestalost koronarne bolesti u vozača teskih vozila transportera bakarne rude u Majdanpeku, 1987.
 67. Kikić Stanislava: Fibrilacija komora u bolesnika sa akutnim infarktom miokarda u Medicinskim centru Toplica u Prokuplju u periodu od 1982-1992. godine,1997.
 68. Knežević Božidarka: Identifikacija bolesnika na visokom riziku sa nestabilnom anginom pektoris i procena polugodišnje prognoze, 1990.
 69. Komazec Djuro: Kardiovaskularne komplikacije kod hemodijaliziranih bolesnika, 1987.
 70. Kostić Aleksandar: Elektrokardiografske promene u radnika hronično eksponiranih ugljen-monoksidom, 1981.
 71. Krivokuća Milisav: Faktori rizika i učestalost ishemične bolesti srca kod radnika Zavoda Crvena Zastava, Kragujevac. 1992.
 72. Krstivojević Radivoje: Elektrokardiografske promene kod postinfarktne aneurizme srca, 1979.
 73. Kujunčić Katica: Značaj izolovane sistolne hipertenzije kao nezavisnog kardiovaslkularnog rizika, 1991.
 74. Labedinski Nikola: Uticaj faktora radne sredine na stanje kardiopulmonalnog sistema u livaca fabrike odlivaka N. Beograd, 1981.
 75. Lazarević Radivoje: Intermedijarni koronarni sindrom, 1966.
 76. Lazor Andjelka: Značaj Holter-monitoringa kod bolesnika sa implantiranim pejsmejkerom, 1987.
 77. Leković Strahinja: Učestalost infarkta miokarda u bolesnika Internog odeljenja bolnice Vrbas, 1978.
 78. Leposavić Evica: Kardiovaskularne bolesti u populaciji 60-90 godina života, njihova problematika i mogućnost razrešavanja, 1990.
 79. Loncarević Brane: Ergometrijski nalaz u asimptomatskih ispitanika sa faktorima rizika za koronarnu bolest, 1994.
 80. Lonačević Milovan: Pojava hipertenzije i tolernacija fizičkog napora hipertoničara u korelaciji sa stanjem uhranjenosti, 1984.
 81. Ljubičić Rade: Subendokardijalni infarkt - evolucija i diferncijalna dijagnoza, 1975.
 82. Macura Nada: Cirkadijalna varijacija akutnog bola u akutnom transmuralnom infarktu miokarda., 1993.
 83. Manojlović Alimpije: Utvrdjivanje uticaja povećane količine celokupne masti u telu na pojavu aterosklerotičnih promena u krvnim sudovima donjih ekstremiteta kod novootkrivenih bolesnika sa poremećajima metabolizma ugljenih hidrata., 1992.
 84. Marjanović Steva: Aktivnost CPK-MB u odnosu na kliničku evoluciju infarkta miokarda, 1980.
 85. Marković Mirjana: Uticaj profesionalne izloženosti visokoj temperaturi na učestalost sistemske hipertenzije, 1997.
 86. Marković Slavka: Elektrokardiografske promene u dijabetičara četvrte i pete decenije zivota, 1993.
 87. Marsenić Zoran: Elektrokardiografski nalaz u osoba sa blagom arterijskom hipertenzijom., 1991.
 88. Matovski Ljupčo: Koronarni spazam u toku koronarografije i klinički značaj, 1993.
 89. Medaković Dara: Izometrijski i Valsalva test opterećenja u poredjenju sa izotoničnim stres testom u koronarnih bolesnika sa hipertenzijom, 1989.
 90. Merselj Hodža: Neka zapažanja u lečenju akutnog infarkta miokarda i aritmija na internom odeljenju u Gostivaru u periodu 1971-1975.g, 1980.
 91. Mišević Prokopije: Rehabilitacija koronarnih bolesnika sa normalnom arterijskom tenzijom i sa prisustvom povišene arterijske tenzije, 1987.
 92. Mihailović Mirjana: Poremećaji srčanog ritma i terapija u prva četiri sata akutnog infarkta miokarda, 1997.
 93. Milić Vido: Nase desetogodišnje iskustvo u lečenju akutnog infarkta miokarda sa posebnim osvrtom na primenu antiaritmika, DC šoka i medikamentne terapije cardiac arresta, 1981.
 94. Milinković Milena: Višestruko dnevno pracenje arterijskog pritiska normotenzivnih radnica RO "Razvitak" i prosvetnih radnika OC "V. Vlahović" u Mladenovcu, 1991.
 95. Milosavljević Slobodan: Viseprekordijalni odvodi i Q indeks u akutnom infarktu prednjeg zida u korelaciji sa sistolnim intervalima leve komore, 1985.
 96. Milovanović Branka: Odnos izmedju dužine trajanja arterijske hipertenzije sa težinom i prostranstvom aterosklerotičnih promena na koronarnim arterijama, 1995.
 97. Miljković Dušan: Klinički značaj i karakteristike intraventrikularnih blokova srca na području Varvarina u periodu 1985-1990-učestalost, tok i prognoza, 1992.
 98. Mirković Svetozar: Komparativne procene prisutnosti faktora rizika za aterosklerozu kod normalno uhranjene i gojazne dece na teritoriji opštine Valjevo, 1987.
 99. Miroslava Petrović: Korelacija kliničkih, elektrokardiografskih i hemodinamskih parametara u hroničnom plućnom srcu, 1986.
 100. Mitrović Snežana: Značaj promena ST segmenta u toku testa opterećenja četiri nedelje posle akutnog infarkta miokarda u zavisnosti od veličine i lokalizacije infarkta, 1996.
 101. Mohamed Her Al Olali: Indikacije za koronarografiju i značaj koronarografije za hirurško lečenje bolesnika obolelih od koronarne bolesti, 1985.
 102. Mrdjen Danica: Psihosomatski pristup u rehabilitaciji postinfarktnih bolesnika, 1978.
 103. Nadeždin Aleksandar: Procena normalnih ehokardiografskih osobina nove Hancock-ove biološke valvule, 1988.
 104. Najić Olga: Zastupljenost pojedinih oblika angine pektoris i mogućnosti njihovog lečenja na internom odeljenju Medicinskog centra u Subotici, 1986.
 105. Nidžović Branko: Akutna koronarna insuficijencija sa arterijskom hipertenzijom, kliničke i elektrokardiografske manifestacije, 1982.
 106. Novosel Jovan: Plućna hipertenzija na velikim visinama, 1974.
 107. Ocokoljić Miroslava: Pojava preeksitacije komora i njen značaj u ambulanti lekara opšte prakse, 1993.
 108. Orozović Vjekoslav: Kardiomiopatije u hroničnih alkoholičara, 1981.
 109. Panić - Jelić Nada: Učestalost poremećaja ritma u ranoj fazi akutnog infarkta miokarda bolesnika lečenih streptokinazom, 1997.
 110. Pantić Radisav: Primarna kongestivna kardiomiopatija - kliničke i hemodinamske karakteristike, 1984.
 111. Paunić Jovan: Test opterećenja tri meseca posle infarkta miokarda, 1990.
 112. Pavelkić Mihajlo: Infarkt miokrada u pacijenata starije životne dobi (preko 60 godina) sa posebnim osvrtom na učestalost nemog infarkta i primena antikoagulantne terapije, 1992.
 113. Pavlovski Koco: Ventrikularni poremećaji ritma u kasnoj hospitalnoj fazi akutnog infarkta miokarda, 1993.
 114. Perović Ljiljana: Poremećaji ritma i provodjenja u akutnom infarktu miokarda u Koronarnoj jedinici KBC u Titogradu, u periodu 1979-1982., 1991.
 115. Petrašinović Zorica: Vrednost farmakološkog testa sa dobutaminom u dijagnostici koronarne bolesti, 1992.
 116. Petrović Miroslav: Infarkt miokarda u obolelih od dijabetes melitus-a u lečenih u Internom odeljenju Medicinskog centra u Šapcu u periodu od 1 godine, 1981.
 117. Petrović Radojica: Ehokardiografska procena funkcije leve komore kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom, 1997.
 118. Prelić Olga: Hipertenzija kod studenata Beogradskog Univerziteta, 1993.
 119. Pribaković Slavica: Karakteristike hipertenzije starih osoba, 1992.
 120. Prodanović Stevan: Znaci subendokardne lezije kao manifestacije koronarne bolesti, 1981.
 121. Putnik Dušanka: Tolerancija hipertenzivnih bolesnika i antihipertenzivna terapija, 1983.
 122. Rašković Olga: Učestalost kardiovaskularnih oboljenja u internističkoj ambulanti Doma zadravlja "Dr Simo Milošević", Čukarica u toku 5 godina, 1986.
 123. Rade Stojanović: Savremena medikamentozna terapija esencijalne hipertenzije na internom odeljenju Opšte Bolnice u Kruševcu u periodu 1979-1983., 1985.
 124. Radi El Khalib: Neinvazivna dijagnostika koarktacije aorte i principi lečenja, 1992.
 125. Radojević Zora: Hiperlipoproteinemija i njen odnos sa drugim činiocima rizika u nastanku akutnog infarkta miokarda, 1996.
 126. Radulović Nataša: Ispitivanje plućne cirkulacije i funkcije desne srčane komore kod hroničnog plućnog srca, 1985.
 127. Raičević Rajko: Hipertrofične kardiomiopatije: kliničke dileme, značaj savremene dijagnostike i noviji terapijski aspekti, 1997.
 128. Redžep Jusuf: Patogenetski mehanizmi arterijske hipertenzije i značaj kateholamina, 1971.
 129. Ristić Milutin: Korelacija elektrokardiograma, ehokardiograma i scintigrafije miokarda kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda, 1997.
 130. Ristić Miroslav: Apolipoproteini u angiografski potvrdjenoj koronarnoj boelsti, 1986.
 131. Ristivojević - Janković Marija: Sistolni šum kao problem u pedijatrijskoj praksi, 1996.
 132. Ritan Nedeljko: Zavisnost elektrokardiografskih promena od stepena opstrukcije u bolesnika sa optruktivnim oboljenjima pluća, 1987.
 133. Savić - Bozović Dana: Neinvzivna procena akutnih i hroničnih oboljenja miokarda kod dece, 1996.
 134. Savić Dragica: Klinička slika, elektrokardiografski i koronarografski nalaz u bolesnika sa novonastalom anginom pektoris, 1995.
 135. Savić Marica: Karakteristike dipiridamolskog testa kod bolesnika sa sindromom H, 1997.
 136. Simić Branko: Karakteristike prevalencije hipertenzije i drugih oboljenja kardiovaskularnog sistema u dve razlicite populacione grupe, 1977.
 137. Simić Novica: EKG u intermedijarnom koronarnom sindromu, 1966.
 138. Sindjelić Predrag: Oblici i efekti fizičkog treninga na funkcionalnu sposobnost srca u bolesnika sa preživelim akutnim infarktom miokarda u drugoj fazi rehabilitacije, 1995.
 139. Srnić Danica: Uticaj posthospitalne rehabilitacije na fizičku sposobnost koronarnih bolesnika, 1987.
 140. Stanković Lazar: Biskuspidna aortna valvula u dece, 1996.
 141. Stanković Milosav: Visina krvnog pritiska kod omladine jedne srednje škole (500 učenika) - istraživane epidemiološkom metodom, 1978.
 142. Stepanović Gordana: Učestalost i priroda anorganskih stečenih šumova u dece na teritoriji Opštine Ćuprija, 1989.
 143. Stevanović Jovo: Uticaj veličine infarkta miokarda na tok rehabilitacije kod bolesnika sa preležanim infarktom miokarda, 1988.
 144. Stevanović Tomislav: Poremećaji ritma i provodjenja u hroničnom plućnom srcu, 1983.
 145. Stojanović Ljupka: Ehokardiografski nalaz izliva u perikardu-učestalost i klinički značaj, 1991.
 146. Stojanović Zvonimir: Sistolne faze u akutnom infarktu miokarda - polikardiografska analiza, 1991.
 147. Stojić Djordje: Oblici hipertrofije leve komore u hipertenzivnoj bolesti i ožiljenim promenama miokarda, 1992.
 148. Strezovski Velimir: EKG i VCG kod prolapsa mitralne valvule, 1982.
 149. Strugarević Miodrag: Učestalost arterijske hipertenzije i koronarne bolesti kod bolesnika sa dijabetes melitusom na internom odeljenju Medicinskog centra "Dr Momčilo Katanić", Gornji Milanovac, 1981.
 150. Tasić Randjel: Komplikacije na kardiovaskularnom sistemu kod bolesnika sa šecernom bolesti na teritoriji Opštine Kovin od 1981-1985, 1991.
 151. Tiščić Blagoje: Elektrokardiogram i oscilogram kod dijabetičara, 1986.
 152. Tumbas Ivan: Koronana bolest u bolesnika sa dijabetes melitusom. 1979.
 153. Ćirić Sena: Antagonist kalcijuma nifedipin-kordipin u terapiji esencijalne arterijske hipertenzije u odnosu na terapiju beta-blokatorom sotalolom -Jusotalom, 1987.
 154. Ćirović Vesa: Hronično plućno srce na teritoriji Kragujevca, prevalencija i incidencija, 1986.
 155. Ćosić Slavenka: Ergometrijska i elektrokardiografska kontrola hipertenzivnih bolesnika u toku terapija beta - blokatorima i diureticima, 1985.
 156. Ulićević Ljubomir: Analiza EKG-a (po Minnesota kodu) u miru i posle opterećenja u populaciji gde su prisutni pored arterijske hipertenzije i ostali faktori rizika, 1991.
 157. Filipović Miodrag: Priroda, tok, rana i pozna evolucija i prognoza reumatskih kardita u dece na teritoriji regiona Šabac za 15-godišnji period od 1972-1986, 1988.
 158. Cerović Boško: Ispitivanje homeostaze magnezijuma u dece sa idiopatskim prolapsom mitralne valvule, 1991.
 159. Cvetanović Miodrag: Promene na srcu u toku vodeno-elektrolitnog poremećaja u dece (K, Na, Ca, P, AR), 1988.
 160. Cvetković - Pendić Divna: Funkcionalno stanje leve komore u toku rehabilitacije kod pacijenata lečenih streptokinazom u akutnoj fazi infarkta miokarda, 1997.
 161. Čeperković Arandjel: EKG promene u opterećenju kod bolesnika sa manifestnim dijabetesom lečenih peroralnom terapijom i dijetom, 1982.
 162. Čović Vojislav: Procena efekta trombolitičke terapije akutnog infarkta miokarda pomoću elektrokardiograma, 1990.
 163. Džoganović Petar: Tireotoksično srce-kardiovaskularne promene, lečenje i prognoza, 1975.
 164. Šaban-Pavlović Nadežda: Koronarna bolest i faktori rizika u ambulantno-bolničkom materijalu medicinskog centra Arandjelovac, 1979.
 165. Šecerov Veselko: Prognozna vrednost komorskih ekstrasistola različite lokalizacije, 1975.
 166. Šokarovski Risto: Bakterijska flora, podela i ASOT u dece posle aktune faze febris rheumatica (acuta recidivans) i pojava recidiva u dece lečenih u Specijalnoj bolnici za lečenje reumatizma kod dece u Ohridu, 1972.
 167. Šulović Branko: Lečenje i prevencija srčanih aritmija primenom savremenih antiaritmičnih sredstava, 1978.
Trenutno na sajtu: 007

Pregledano: 846158 puta