Udruženje kardiologa Srbije

Značaj standardne dvodimenzionalne i jednodimenzionalne ehokardiografije u proceni dobrog odgovora na resinhronizacionu terapiju miokarda kod bolesnika sa teškom dilatativnom kardiomiopatijom i srčanom insuficijencijom – jednogodišnje praćenje

Milan Ž. Petrović1,3, Marija T. Petrović1, Goran Milašinović2,3, Bosiljka Vujisić Tešić1,3, Danijela Trifunović Zamaklar1,3, Ivana Nedeljković1,3, Marija Boričić1, Ivana Petrović1, Marko Banović1
1Klinika za kardiologiju KCS Beograd, 2Pacemaker centar KCS Beograd, 3Medicinski fakultet Beograd
Preuzmite pdf

Uvod: Resinhronizaciona terapija srca (cardiac resynchronization therapy, CRT) predstavjla značajan korak napred u lečenju bolesnika sa srčanom slabošću. Cilj istraživanja je bio da se proceni sposobnost ehokardiografskih parametara, uključujući i parametre mehaničke disinhronije, da predevide ehokardiografski dobar odgovor na CRT.
Metode: Sprovedeno je 12-mesečno praćenje 70 bolesnika (53 muškarca, 17 žena), kojima je CRT ugrađen po standardnim kriterijumima: srčana slabost NYHA klase III ili IV, frakcija istiskivanja leve komore (LVEF) ≤ 35 %, trajanje QRS kompleksa ≥ 120 ms i optimalna terapija lekovima. Svi ehokardiografski parametari, uključujući i mehaničku disinhroniju (interventrikularna disinhronija ≥ 40 ms, intraventrikularna disinhronija odn. septal to lateral wall delay ≥ 65 ms), dobijeni su primenom konvencionalnog i tkivnog doplera. Kriterijum dobrog odgovora na CRT je bio porast LVEF > 20 % (responderi).
Rezultati: Kod 60 % (42/70) naših bolesnika registrovan je dobar odgovor. Uočena je statistički značajna razlika u početnim vrednostima dvanaest ehokardiografskih parametara, između grupe respondera i nonrespondera. Od tih dvanaest, šest parametara (udarni volumen, indeks udarnog volumena, frakcija skraćenja leve komore, dimenzija desne komore, maksimalna brzina mitralne regurgitacije i Pisa area MR) imalo je umereno dobru sposobnost da predvide skok LVEF sa senzitivnošću od 62,2 % do 82,4 %, i specifičnošću od 56,5 % do 81,2 %. Površina ispod ROC krive je bila ≤ 0.76. Multivarijantnom regresionom analizom izdvojena su dva parametra funkcije leve komore kao mogući nezavisni prediktori dobrog ehokardiografskog odgovora na CRT: indeks udarnog volumena LV sa graničnom vrednošću od 38.7 ml/m2 (p=0.045, RR=0.896, 95 % CI for RR= 0.805-0.998) i frakcija skraćenja LV sa graničnom vrednosti od 13 % (p=0.032, RR=0.707, 95 % CI for RR= 0.515-0.970). Zaključak: Čak i sa umereno dobrom senzitivnošću i specifičnošću, nijedan od ovih 12 parametara nije se pokazao dovoljno dobrim u predikciji odgovora na CRT. Prednost indeksa udarnog volumena i frakcije skraćenja leve komore u odnosu na druge ehokardiografske parametre je u jednostavnosti njihovog određivanja primenom jednodimenzione M-mod ehokardiografije, što ostaje da se potvrdi u daljim istraživanjima.

Trenutno na sajtu: 004

Pregledano: 845665 puta