Udruženje kardiologa Srbije

Analiza segmentne mehanike miokarda kod bolesnika sa hipertenzijom

Brane Lončarević1, Milan Lončarević2
1Poliklinika „Corona“ Užice, 2Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Preuzmite pdf

Uvod: Segmentna dijastolna i sistolna disfunkcija leve komore, uzrokovane hipertenzijom i mogu se pravovremeno dijagnostikovati strain rate imaging ehokardiografijom.
Cilj rada je bio da se ispitaju mogućnosti strain imaging ehokardiografije u analizi segmentne sistolne i dijastolne funkcije kod pacijenata sa hipertenzijom.
Metode: Ispitivana su 64 pacijenta, 32 novootkrivena hipertoničara sa očuvanom globalnom sistolnom i dijastolnom funkcijom, bez drugih kardioloških oboljenja i 32 zdrave osobe kontrolne grupe. Svim pacijentima rađena je dvodimenzionalna ehokardiografija i strain imaging metoda. U obe grupe nađena je normalna ejekciona frakcija >55% . Za procenu segmentne sistolne funkcije rađen je sistolni strain, sistolni strain rate (SR) u 12 uzdužnih i 12 poprečnih segmenata (bazalni, srednji i apikalni nivo za sva četiri zida). Regionalna dijastolna funkcija ispitivana je određivanjem ranog i kasnog strain rate SR(E), SR(A) i SR(E)/SR(A) indeksa.
Rezultati: Longitudinalni sistolni strain i strain rate značajno su niži kod hipertoničara u bazalnom delu septuma (p<0,01), u bazalnom delu inferiornog zida (p<0,05), kao i medijalnom delu septuma (p<0,05). Cirkumferencijalni strain i SR značajno su niži u istoj grupi u mitralnom seltalnom delu (p<0,01), a strain i u mitralnom anteriornom segmentu (p<0,05). Niže vrednosti SR(E) i SR(E)/SR(A) indeksa hipertoničara registruju se u bazalnom septalnom i inferiornom segmentu (p<0,01), dok je u srednjem septalnom značajnost za SR(E) p>0,01, a za SR(E)/SR(A) p<0,05.
Zaključak: Strain rate imaging omogućuje otkrivanje segmentnih poremećaja sistolne i dijastolne funkcije leve komore pre kliničkih simptoma.

Trenutno na sajtu: 004

Pregledano: 846114 puta