Udruženje kardiologa Srbije

Značaj dobutaminskog stres-ehokardiografskog testa u proceni rizika kod asimptomatskog pacijenta sa tesnom aortnom stenozom i očuvanom ejekcionom frakcijom u miru – prikaz slučaja

Marko Banović, Bosiljka Vujisić Tešić, Ivana Nedeljković.
Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije

Kod pacijenata sa aortnom stenozom (AS) simptomi se najčešće događaju za vreme fizičke aktivnosti. Takođe, najveći broj doppler-ehokardiografskih parametara kojima se određuje težina AS zavisi od količine protoka preko aortne valvule. Promene u dotoku krvi u levu komoru (LK) i kontraktilnosi LK mogu da utiču na težinu AS, komplijansu zidova komore, kao i na odnos između leve komore i arterijske cirkulacije. Zbog toga primena stres testa može doprineti preciznijoj dijagnostici i boljoj proceni težine AS.
Ovo je prikaz slučaja asimptomatskog pacijenta sa umerenom/tesnom AS i očuvanom vrednosti ejekcione frakcije u miru kod koga je niskodozni dobutaminski stres test doprineo preciznoj proceni težine AS i pomogao da se dobije bolji uvid u optimalno vreme za zamenu aortnog zaliska.
Trenutno na sajtu: 008

Pregledano: 846011 puta