Udruženje kardiologa Srbije

Trogodišnji rezultati rada angiosale opšte bolnice Valjevo

Irena Matic, Milan A Nedeljekovic*, Ivica Obradovic, Aleksandar Radovanovic, Marko Stankovic, Slavica Vulovic, Biljana Rakić, Milan Nikolić, Branislav Pavlović, Dušan Ružičić
Opšta bolnica Valjevo, * Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije

Uvod: Decenijama unazad, uprkos sve savremenijim metodama lečenja, ishemijska bolest srca zauzima neslavno prvo mesto kao uzročnik mortaliteta u svetu. Preko sedam miliona ljudi širom sveta umire godišnje od koronarne bolesti. Trećina pacijenata koji dožive akutni infarkt miokarda sa ST elevacijom (STEMI) umire tokom prva 24 sata od nastanka ishemije a mnogi preživeli će iskusiti tešku formu bolesti sa komplikacijama i trajnu invalidnost. Dodatnih 5 do 10% pacijenata umire tokom prve godine nakon akutnog infarkta miokarda, a polovina pacijenata obolelih od infarkta miokarda biva ponovo hospitalizovana tokom prve godine od početka bolesti. Metodi: Retrospektivno su analizirani angiografski nalazi pacijenata kojima je rađena invazivna dijagnostika i lečenje akutnih i hroničnih formi koronarne bolesti u Sali za kateterizaciju Opšte bolnice Valjevo od 21.12.2010 do 01.08.2013 godine. Rezultati: Ukupno je učinjeno 2568 koronarografija, 640 procedura invazivne dijagnostike na perifernim krvnim sudovima sa 157 perkutanih angioplastika na perifernim krvnim sudovima. Kod 123 bolesnika sa teskim srcanim aritmijama je ugrađen stalni antibradikardni pejsmejker. Od 21.12.2010 godine do 01.08.2013 u Opstoj bolnici Valjevo, hospitalizovano je ukupno 504 pacijenta sa dijagnozom STEMI i 229 pacijenata sa infarktom bez ST elevacije ( NSTEMI ). Kod 499 pacijenata ili 99% od ukupnog broja primljenih STEMI je primenjena mehanička revaskularizacija miokarda metodom primarne perkutane koronarne intervencije (PPCI). Prosečno, mesečno je 16.1 STEMI pacijent lečen metodom PPCI, a godišnje 193.2 pacijenta. Kod 105 pacijenta sa NSTEMI je rađena PCI prema preporukama unutar 48 do 72 sata, a 435 pacijenata je zbrinuto elektivnom PCI. Broj elektivnih procedura je uslovljen isključivo ograničenom količinom materijala, godišnje opredeljenom od strane Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO). Zaključak: Uvođenje koronarne angiografije i primarne PCI je značajno podiglo kvalitet lečenja pacijenata u našem regionu što je dovelo do smanjenja broja pacijenata koji se upućuje u velike kliničke centre i smanjilo stopu mortaliteta kod pacijenata sa STEMI.
Trenutno na sajtu: 006

Pregledano: 845926 puta