Udruženje kardiologa Srbije

Atrijalna fibrilacija kod bolesnika sa ishemijskom bolešcu srca

Milika Ašanin

Klinika za kardiologiju, Klinicki centa Srbije; Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Preuzmite pdf


Atrijalna fibrilacija (AF) je pretkomorski poremecaj srcanog ritma koji se karakteriše nekordinisa nom aktivacijom pretkomora, što dovodi do poremecaja njene mehanicke funkcije. AF nastaje u oko 10 do 20% bolesnika sa AIM. AF u toku AIM je najcešce prolazna i obicno nastaje u starijih bolesnika i onih sa srcanom insuficijencijom. Široka primena primarne PCI povezana je sa znacajnim smanjenjem incidence AF u toku AIM (7,7%).1 AF može da kompromituje funkciju leve komore i to putem brzog, iregularnog komorskog odgovora, i gubitkom pretkomorske sistolne funkcije. Bolesnici sa AF u toku AIM imaju povecan rizik za ishemijski moždani udar u odnosu na one bez AF (2,3% prema 0,6%)1.


Pre uvodenja antikoagulantne terapije potrebno je izvršiti procenu rizika od krvarenja. Prevalenca velikih krvarenja sa trojnom terapijom (VKA, aspirin i klopidogrel) je 2,6-4,6% u toku 30 dana, a povecava se na 7,410,3% u toku 12 meseci.3 Tako da trojna terapija izgleda ima prihvatljiv odnos rizika i koristi ako se primenjuje kratko (npr. 4 nedelje), a rizik od krvarenja je u tom slucaju mali. Za procenu rizika od krvarenja kod bolesnika sa AF koristi se novi jednostavan HAS-BLED skor, pri cemu skor =3 ukazuje na „visok rizik” pa je za te pacijente potreban poseban oprez i redovne kontrole posle zapocinjanja antitromboticne terapije, bilo sa VKA ili aspirinom.

Literatura:


1. Kinjo K., Sato H., Ohnishi Y.,et al. Prognostic significance of atrial fibrillation/atrial flutter in patients with acute myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol 2003; 92 (10): 1150-4.
2. Fuster V., Ryden LE, Cannom DS, et al. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation-executive summary: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2001 Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation). J Am Coll Cardiol 2006; 48 (4): 854-906.
3. Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J., 2010; 31 (19): 2369-429.
Trenutno na sajtu: 007

Pregledano: 845980 puta