Udruženje kardiologa Srbije

Znacaj TIMI skora kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom

Gordana Krljanac1,2, Zorana Vasiljević1,2, Igor Mrdović1,2, Milika Ašanin1,2 Lidija Savić1,Ratko Lasica1,2, Dragan Matić1, Vojislav Giga1,2, Predrag Mitrović1,2, Mina Radovanović1,2

1 Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, 2 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Preuzmite pdf

Uvod: Prognoza bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom (AKS) može se određivati na osnovu TIMI rizik skora, koji je jedan od lako primenjivih skorova za kvantitativnu procenu rizika bolesnika. Primarni cilj rada je procena da li je TIMI rizik skor kod naših bolesnika sa STEMI značajan prediktor lošeg ishoda nakon mesec dana i nakon godinu dana praćenja. Sekundarni cilj rada je korelacija TIMI skora sa ejekcionom frakcijom (EF), wall motion skor indeksom (WMSI) i veličinom infarkta kod istih bolesnika u ranom postinfarktnom periodu. Metodi: Studija je obuhvatila 115 bolesnika sa STEMI, starosti 56.6 ± 10.2 godina, 79 muškaraca i 36 žena, koji su lečeni u Koronarnoj jedinici KCS. Kod svih bolesnika izračunat je TIMI rizik skor za procenu rizika na osnovu: starosti pacijenta, prethodnih faktora rizika (dijabetes, hipertenzija i angina pektoris), sistolnog krvnog pritiska i srčane frekvence pri prijemu, Killip klase, telesne težine bolesnika, postojanja ST elevacije na prednjem zidu ili bloka leve grane i vremena od početka simptoma. Ehokardiografski pregled je rađen u prvih nedelju dana infarkta miokarda kada su se određivali parametri EF i WMSI. Veličina infarkta se procenjivala na osnovu maksimalne vrednosti kreatin kinaze (CK). Bolesnici su praćeni na redovnim kontrolama u periodu od godinu dana. Rezultati: Cut-off vrednost TIMI rizik skora kod bolesnika sa STEMI je 4.5 sa vrlo visokom specifičnošću 85.7% i senzitivnošću 81.1 %. TIMI rizik skor je značajan prediktor lošeg ishoda u jednomesečnom (RR 1.57, 95 % CI 1.28-1.93, p<0.001), i u jednogodišnjem periodu praćenja (RR 1.52, 95 % CI 1.25-1.84, p<0.001). Značajna korelacija je nađena između TIMI skora i EF (47.83 % ± 8.28 %), p=0.001, kao i između TIMI skora i WMSI (1.25 ± 0.22), p=0.003 u ranom postinfarktnom periodu. Zaključak: TIMI skor kod bolesnika sa STEMI izračunat po prijemu bolesnika u koronarnu jedinicu je jedan od lako primenjivih i pouzdanih skorova za kvantitativnu procenu rizika za loš ishod u toku prvih mesec dana i u toku prvih godinu dana postinfarktnog toka bolesti. Takođe, TIMI skor koreliše i sa parametrima sistolne funkcije leve komore kod ovih bolesnika. akutni infarkt miokarda sa ST elevacijom, TIMI rizik skor
Trenutno na sajtu: 007

Pregledano: 845984 puta