Udruženje kardiologa Srbije

Terapijska hipotermija i primarna perkutana koronarna intervencija kod bolesnika u postreanimacionoj komi nakon srčanog zastoja u akutnom infarktu miokarda

Ana Ušćumlić1, Mina Radosavljević Radovanović1,2, Milika Ašanin1,2, Miloje Tomašević1,4, Darko Boljević3, Nebojša Radovanović1,2, Jovan Peruničić1,2 1 Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija, 2 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 3 Odeljenje interventne kardiologije, Kliničko-bolnički Centar Zvezdara, Beograd, Srbija, 4 Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija
Preuzmite pdf

Najčešći uzrok srčanog zastoja u vanbolničkim uslovima je koronarna bolest, a najvažniji prediktori preživljavanja su oštećenje mozga i kardiovaskularni status. Prikazan je slučaj bolesnika starog 52 godine, primljenog u Koronarnu jedinicu (KJ) u postreanimacionoj komi nakon srčanog zastoja u vanbolničkim uslovima, a u okviru akutnog infarkta miokarda (AIM). Nakon uspostavljanja spontane cirkulacije bolesnik je, uz odgovarajuću medikamentnu pripremu, upućen u salu za kateterizaciju srca KCS, gde je urađena aspiracija tromba i angioplastika sa ugradnjom metalnog stenta u infarktnu cirkumfleksnu koronarnu arteriju. Po povratku u KJ pacijent je bio hemodinamski stabilan, obavljen je detaljan neurološki pregled, konstatovane su normalne vrednosti koagulacionog statusa, glikemije i krvne slike, korigovane su vrednosti elektrolita i započeta je procedura terapijske hipotermije hladnim fiziološkim rastvorima, zamrznutim pakovanjima i hladnim prekrivačima. Postignuta je telesna temperatura od 34,2 stepena Celzijusa i održavana tokom sledeća 24 sata, kada je primenjeno postepeno zagrevanje pacijenta. Dvanaestog dana bolesnik je otpušten kući, u stabilnom stanju i bez neuroloških deficita. Terapijska hipotermija, postreanimaciona koma, srčani zastoj, akutni infarkt miokarda
Trenutno na sajtu: 005

Pregledano: 845765 puta