Udruženje kardiologa Srbije

Kardiorenalna insuficijencija: koncept i terapijski principi

Petar Otašević

Centar za kardiovaskularna istraživanja „Dr Aleksandar D. Popović”, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje; Medicinski fakultet Univerziteta u BeograduPreuzmite pdf

Sve veći broj bolesnika sa srčanom slabošću ima i bubrežnu insuficijenciju, što je udruženo sa značajno lošijim preživljavanjem. Pod kardiorenalnom insuficijencijom se podrazumeva patofiziološko stanje u kome kombinovana srčana i bubrežna disfunkcija ubrzavaju popuštanje svakog organa pojedinačno. Postoji malo podataka o optimalnoj medikamentnoj terapiji ovih bolesnika, jer su kliničke studije uključile srazmerno mali broj bolesnika sa umerenom i teškom bubrežnom insuficijencijom. Bolesnike sa bubrežnom disfunkcijom treba procenivati na osnovu brzine glomerulske filtracije, a ne na osnovu serumske koncentracije kreatinina. Dostupni podaci pokazuju da ACE inhibitori produžavaju preživljavanje u bolesnika sa srčanom slabošću i blagom do umerenom bubrežnom insuficijencijom. Ove lekove treba oprezno koristiti kod bolesnika sa teškom bubrežnom insuficijencijom zbog potencijalnog rizika od daljeg pogoršanja bubrežne funkcije. Čini se da je efekat beta-blokatora na poboljšanje preživljavanja nezavisan od funkcije bubrega, ali ovo pitanje još uvek nije potpuno razjašnjeno jer je veoma mali broj bolesnika sa umerenom ili teškom renalnom insuficijencijom uključen u velike kliničke studije. Spironolakton treba koristiti veoma oprezno, ili ga uopšte ne koristiti, kod svih bolesnika sa odamaklom bubrežnom insuficijencijom zbog visoke učestalosti potencionalno letalne hiperkalijemije. Bezbednost digoksina kod bolesnika sa teškom bubrežnom insuficijencijom takođe nije jasno definisana, dok primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova svakako treba izbegavati kod ovih bolesnika. Statine svakako treba koristiti kod ove grupe bolesnika, jer je pokazano da njihova primena može produžiti život. Potrebne se dalje studije kako bi se definisala optimalna medikamenta terapija kod bolesnika sa srčanom i renalnom insuficijencijom.
Trenutno na sajtu: 008

Pregledano: 845951 puta