Uputstvo autorima


Srce i krvni sudovi je časopis Udruženja kardiologa Srbije koji objavljuje originalne radove, prikaze bolesnika, kardiovaskularne slike (’cardiovascular images“), pregledne i specijalne članke. Uz rukopis obavezno priložiti pismo koje su potpisali svi autori, a koje treba da sadrži:

  • izjavu da rad prethodno nije publikovan i da nije istovremeno podnet za objavljivanje u nekom drugom časopisu,
  • izjavu da su rukopis pročitali i odobrili svi autori

Rukopis rada i svi prilozi uz rad dostavljaju se u tri primerka, zajedno sa diskom (CD) na koji je snimljen identičan tekst koji je i na papiru. Rad se šalje preporučenom pošiljkom na adresu: Prof. Dr Miodrag Ostojić, Glavni urednik časopisa Srce i krvni sudovi, Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Koste Todorovića 8, 11000 Beograd. Rukopis rada poslati i elektronskom poštom na adresu .

Prispele rukopise uređivački odbor šalje recenzentima radi stručne procene. Ukoliko recenzenti predlože izmene i dopune, tada se kopija recenziranog rukopisa dostavlja autoru s molbom da tražene izmene unesu u tekst ili pak u protivnom da argumentovano izraze svoje neslaganje sa datim primedbama recenzenta. Konačnu odluku o prihvatanju rada za štampu donosi glavni i odgovorni urednik zajedno sa uređivačkim odborom.

Za objavljene radove se ne isplaćuje honorar, a autorska prava se prenose na izdavača.

Časopis se štampa na srpskom jeziku, sa kratkim sadržajem prevedenim na engleski jezik. Inostrani autori mogu svoje članke, u celini, poslati na engleskom jeziku.

Molimo saradnike da svoje radove za časopis "Srce i krvni sudovi" pišu jasno, koncizno, racionalno, gramatički ispravno i u skladu sa sledećim uputstvima.

OPŠTA UPUTSTVA

Tekst rada kucati u programu za obradu teksta Word, latinicom, sa dvostrukim proredom, fontom Times New Roman i veličinom slova 12 tačaka (12pt). Sve margine podesiti na 25 mm, veličinu strane na format A4, sa levim poravnanjem i uvlačenjem svakog pasusa za 10 mm. Ukoliko se u tekstu koriste specijalni znaci (simboli), koristiti font Symbol. Stranice numerisati redom u okviru donje margine, počev od naslovne strane. Podaci o korišćenoj literaturi u tekstu označavaju se arapskim brojevima u običnim zaokruženim zagradama, i to onim redosledom kojim se pojavljuju u tekstu. Rukopis rada dostaviti odštampan jednostrano na beloj hartiji formata A4 u tri primerka, po sledećem redosledu: naslovna strana, sažetak, tekst rada, zahvalnica, opisi slika (grafikona), tabele, sažetak na engleskom jeziku. Prethodno priložiti po navedenim redosledu i paginiranim stranicama, a na kraju priložiti slike (grafikone) ili fotografije nepaginirane.

Naslovna strana

Na posebnoj, prvoj stranici treba navesti sledeće:

  • naslov rada bez skraćenica
  • puna imena i prezimena autora (bez titula)
  • zvaničan naziv i mesto ustanova u kojima autori rade. Ukoliko su u radu autori iz različitih institucija, indeksirati autore iz raličitih institucija arapskim brojevima
  • na dnu stranice navesti ime i prezime, adresu za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail adresu jednog od autora radi korespodencije

Kratak sadržaj

Na drugoj strani priložiti kratak sažetak rada obima do 250 reči. Za originalne radove kratak sadržaj rada treba da sadrži: uvod, cilj rada, metod rada, rezultate i zaključak. Prikazi bolesnika, pregledni i specijalni članci treba da imaju nastrukturisan sažetak obima do 150 reči.

Pisanje teksta

Tekst treba da sadrži sledeća poglavlja: uvod, metodi, rezultati, diskusija, zaključak. Svi podnaslovi se pišu malim slovima i boldovano. U radu koristiti kratke i jasne rečenice. Za nazive lekova koristiti isključivo njihova internacionalna nezaštićena imena. U radu se mogu koristiti određene skraćenice, ali samo kada je to neophodno. Za svaku skraćenicu koja se prvi put javlja u tekstu treba navesti i pun naziv. Sve rezultate navoditi u metričkom sistemu prema Međunarodnom sistemu jedinica (SI).

Tabele se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu. Tabele raditi u programu Word, koristiti font Times New Roman, veličinu slova 12 pt, sa jednostrukim proredom i bez uvlačenja. Ukoliko se u tabeli koriste skraćenice, iste treba objasniti u legendi ispod tabele. Svaku tabelu treba odštampati na posebnom listu papira i za svaki primerak rukopisa dostaviti po jednu.

Grafikoni se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu. Koristiti font Times New Roman, veličinu slova 12 pt, sa jednostrukim proredom i bez uvlačenja. Ukoliko se koriste skraćenice, iste treba objasniti u legendi ispod grafikona. Svaki grafikon treba odštampati na posebnom listu papira i za svaki primerak rukopisa dostaviti po jedan na kraju teksta.

Sheme se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu. Koristiti font Times New Roman, veličinu slova 10 pt, sa jednostrukim proredom i bez uvlačenja. Ukoliko se koriste skraćenice, iste treba objasniti u legendi ispod sheme. Svaku shemu treba odštampati na posebnom listu papira i za svaki primerak rukopisa dostaviti po jedan, na kraju teksta.

Fotografije se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu. Primaju se isključivo originalne fotografije (crno-bele ili u boji) na sjajnom, glatkom (a ne mat) papiru. Na poleđini svake fotografije treba napisati redni broj i strelicom označiti gornji deo slike. Za svaki primerak dostaviti po jednu sliku.

Poglavlja rada

Originalni rad treba da ima sledeće podnaslove: uvod, materijal i metodi, rezultati, diskusija, zaključak, literatura. Originali rad ne treba da prelazi 4000 reči.
Prikaz bolesnika čine: uvod, prikaz bolesnika, diskusija, literatura. Prikaz bolesnika ne treba da prelazi 1500 reči. Kardiovaskularne slike (cardiovascular images) ne treba da bude struktuirane i ne treba da prelaze 500 reči.

Pregledni i specijalni članci ne moraju da budu struktuirani po prethodnom modelu. Pregledni i specijallni članci ne treba da prelazi 5000 reči.

Svi radovi treba da imaju i kratak sažetak (Abstract) na engleskom jeziku od 150 reči.

Literatura

Reference numerisati rednim arapskim brojevima prema redosledu navođenja u tekstu. Broj referenci ne bi trebalo da bude veći od 30, a broj citiranih originalnih radova mora da bude najmanje 80%. Izbegavati korišćenje abstrakta kao reference. Reference članaka koji su prihvaćeni za štampu označiti kao ,,u štampi“ (in press) i priložiti dokaz o prihvatanju rada. Reference se citiraju prema Vankuverskim pravilima, koja su zasnovana na formatima koja koriste National Library of Medicine i Index Medicus. Naslove časopisa takođe treba skraćivati prema načinu koji koristi Index Medicus (ne stavljati tačke posle skraćenice). Ukoliko rad koji se navodi ima više od 6 autora, onda navoditi tako što se posle trećeg autora stavi et al. Stranice se citiraju tako što se navode početna i krajnja stranica (npr. 134-138).

Primer za navodjenje reference iz časopisa:

Leal J, Ramon Luengo-Fermnandes R, Gray A, Petersen S, Rayner M. Economic burden of cardiovascular diseases in the enlarged European Union. Eur Heart J 2006;27:1610-1619.

Primer za navodjenje reference iz knjige:

Nichols A, Rourke MH. Aging and hypertension. U knjizi: Hypertension. Urednici: Nichols A, Rourke MH. London/Melbourne, Lea and Febiger;1990:257-299.

Napomena

Rad koji ne ispunjava sve gore navedene tehničke uslove neće biti poslat na recenziju i biće vraćen autorima da ga dopune i isprave. Glavni urednik i uređivački odbor zadržavaju pravo da radove za koje smatraju da ne zadovoljavaju osnovne kvalitete i interesovanja publikovanja u časopisu, ne pošalje recenzentima i vrati autorima.

Trenutno na sajtu: 004

Pregledano: 845630 puta