Udru~enje kardiologa Srbije
 
 
 
 
 

XX KONGRES UDRU}ENJA KARDIOLOGA SRBIJE
sa meunarodnim u eaem

Organizator Kongresa

Udru~enje kardiologa Srbije

Mesto odr~avanja

Hotel Palisad, Zlatibor, Srbija
Tel: +381 31 841 161
Web: www.palisad.rs
E-mail: katarina.cicvaric@palisad.rs

Vreme odr~avanja

29. oktobar-1. novembar 2015. godine

Sve ano otvaranje kongresa

29. oktobar 2015. godine, 19:00h, kongresna dvorana Srbija

Sve ana ve era

31. oktobar 2015. godine, 20:00h, restoran hotela Palisad

INFORMACIJE O AKREDITACIJI KONGRESA KOD ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-2580/2015-01 od 18.8.2015. godine, pod brojem A-1-2293/15, XX Kongres Udru~enja kardiologa Srbije je akreditovan na sledei na in:

13 Broj bodova za predava e
7 Broj bodova za pasivno u eae
11 Broj bodova za usmenu prezentaciju
9 Broj bodova za poster prezentaciju

Kotizacija

120 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Kotizacija uklju uje: prisustvo sesijama i izlo~bama, kongresni materijal, koktel dobrodoalice, sve anu ve eru, dvogodianju lanarinu za Udru~enje kardiologa Srbije sa pretplatom za asopis Srce i krvni sudovi

Dinarski ra un: 160-45450-11

Devizno plaanje:
DBDBRSBG
BANCA INTESA AD
BEOGRAD
RS35160005400000334747
UDRUZENJE KARDIOLOGA SRBIJE
VI`EGRADSKA 26

Registracioni pult

Hol hotela Palisad
Radno vreme: 29.10-1.11.2015, 08:00-19:00 asova

Bed~

Bed~ se dobija po uplati registracije i obavezan je za prisustvo nau nom programu. U slu aju gubitka bed~a novi se izdaje samo uz ponovnu uplatu registracije

Izlo~ba

Izlo~ba farmaceutskih proizvoda i medicinske opreme e biti otvorena za vreme trajanja nau nog programa u holu hotelu Palisad

Internet prezentacija Udru~enja kardiologa Srbije

uksrb.org

Tehni ki sekretarijat kongresa

Udru~enje kardiologa Srbije
Viaegradska 26, 11000 Beograd
e mail: perisic.zoran@me.com, branko.beleslin@gmail.com, iatros007@gmail.com

Tehni ki organizator kongresa

Rubicon travel, Beograd
Telefoni: +381 11 3981 411, +381 11 41 41 511
www.rubicontravel.rs
email: kongresi@rubicontravel.rs

 

© Copyright by UKS