Udruženje kardiologa Srbije SRB ENG
 
 
 
 
 

Dnevni Izveštaj 01.03.2015. - dr Ivana Rakočević

dr Ivana Rakočević

Kao prvo volela bih da ukažem na čast i zadovoljstvo da sam jedan od reportera Prvog kongresa Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije 2015 godine.

Prvog dana kongresa čast da otvori prvu jutarnju sesiju pripala je kardiohirurgu, prof M Kočici koji nam je predočio anatomske i fiziološke principe funcije leve komore sa posebnoim osvrtom na primenjivost tih principa u svakodnevnoj praksi kardiohirurga. Zatim je usledilo predavaje dr Jovanović o osnovnim principima i tehnikama procene miokardne mehanike, gde je posebna pažnja bila usmerena na spackle tracking imidžing sa svim njegovim prednostima i manama. Prof A Djordjević Dikić je kroz praktične pimere objasnila značaj metoda kvantifikacije miokardne mehanike u proceni miokardne ishemije i vijablnosti, naglasivši da su za sada strain i strain rate našli primenu kao komplementarne metode standardnoj stres ehokardiografiji.

Popodnevna sesija počela je predavanjem Doc A. D Ristića koji je ukazao na sve veći značaj imidžing multimodaliteta, pored standardne ehokardiografije, u dijagnozi i lečenju tamponade srca, naglasivši da je svakako klinički kontekst bolesnika taj koji odredjuje izbor modaliteta. Kroz primere iz prakse Ass D. Trifunović nas je provela kroz imiging tehnike primenjive u dijagnostici miokraditisa i inflamatorne kardiomiopatije. Iako endomiokardna biopsija ostaje zlatni standard u dijagnostici miokarditisa dr Trifunović je akcenat stavila na primenu NMR kao metode izbora zbog mogućnosti vizualizacije patološkog suspstrata infamatornog procesa. Tehnike spackle trackig ehokardiorafije su našle svoje mesto i u ovoj oblasti. Primenu gotovo svih modaliteta imidžinga (CT, NMR, PET, SPECT ECHO) kao i njihove komplementarnosti u dijagnostici, praćenju efekata terapije i prognozi srčane insuficijencije, nam je predočio dr Otašević, u tom kontekstu ukazujući i na eventualnu potrebu za novom subspecijalizacijom kardiovaskularnog imidžinga. Prim dr M Boričić Kostić je održala jedno sveobuhvatno i detaljno predavanje na temu konstriktvnog perikarditisa, sa posebnim osvrtom na sve etape u dijagnostici ovog entiteta. Kolege M. Pavlović i D Ilić iz Niša su zatvorili današnju sesiju vrlo ilustartivno sagledavši prednosti i mane NMR u različitim bolestima perikarda.

Predavanja na temu multimodaliteta kardiovaskularnog imidžinga u hitnoj službi otvorila je dr T. Stanojlović ukazujući na neophodnost ehokardiografske evaluacije gotovo svih bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom, radi startifikacije rizika, dijagnoze eventualnih mehaničkih komplikacija AKS ali i zbog njene značajne prediktivne vrednosti. Doc M. Radosavljević Radovanović je kroz brojne primere slučajeva opisla prednosti i mane svake od imidžing metoda u diferencijalnoj dijagnozi akutnog bola u grudima. Na značaj ehokardiografije kao suverene metode u dijagnostici, proceni začajnosti i prognozi valvularnih bolesti ukazala je dr B. Radišić u svom izlaganju. Dr S. Jovanova iz Makedonije je vrlo slikovito opisla primenu svih ehokardiografskih tehnika u dijagnozi akutne srčane insuficijencje ali i u ispitivanju njene etiologije.