Udruženje kardiologa Srbije SRB ENG
 
 
 
 
 

Dnevni Izveštaj 03.03.2015. - dr Jelena Gavrilović

dr Jelena Gavrilović

Poštovane kolege, velika mi je čast i zadovoljstvo da kao predstavnik KCB "Bežanijska Kosa" učestvujem u svojstvu reporter na prvom kongresu Kardiovaskularnog Imidžinga Srbije koji se održava od 01-03.03.2015. godine u hotelu "Crowne Plaza" u Beogradu.

Treći, a ujedno i poslednji dan kongresa započet je sesijom o imidžingu u interventnoj kardiologiji. Posećenost sesije je bila značajna, broj posetilaca 34. Doktor Zoran Perišić, profesor Univerziteta u Nišu, je ukazao na korisnost primene OCT-a (Optical Coherence Tomography) u interventnoj kardiologiji i veliku ulogu koju će imati u budućnosti od trenutka kada otpočne njena široka primena. Izvanredno predavanje o kliničkoj primeni FFR-a je održao docent dr Nikola Jagić iz Kliničkog centra Kragujevac. Akcenat je bio usmeren na donošenje prave odluke u slučajevima graničnih vrednosti ovog testa i tome da li se numeričke vrednosti testova mogu široko primenjivati u kliničkoj praksi. Pomenuta je velika studija FAME 2 u kojoj je učestvovala i naša zemlja, a zaključak studije je bio da kod bolesnika sa stabilnom anginom pektoris i pozitivnim testom FFR najbolji efekat ima stentovanje koronarnog krvnog suda. Od ostalih imidžing metoda koje se primenjuju u svetu i čija bi primena u budućnosti imala veliki značaj u interventnoj kardiologiji u našoj zemlji su IFR (Instantaneous Wave Free Ratio) i CT-FFR. Dr LJ. Mangovski sa IKVB Dedinje je govorio o perkutalnom zatvaranju ASD. Veliki značaj u merenju veličine septalnog defekta ima stop flow technique koja se sprovodi pomoću TEE i radiografskog merenja. Posebno je ukazao na perkutano zatvaranje postinfarktnog VSD-a kao životno spasavajuće metode.

Druga sesija je preporučena sesija i bila je namenjena ulozi i mogućnostima imidžing metoda u savremenoj pejsmejker terapiji srčanih oboljenja. Broj posetilaca je bio oko 63. Doktorka Sanja Đorđević sa KBC Bežanijska kosa je govorila o evoluciji uloge i značaju ehokardiografije za CRT. Posebnu ulogu ima SEHO za procenu dinamičke asinhronije u selekciji bolesnika za CRT. Dinamička asinhronija se u miru ne vidi, ali se u naporu registruje. Za CRT rispondere je podjednako važno prisustvo mehaničke i električne asinhronije. Doktor Ivan Stanković iz KBC Zemun je govorio o novim mogućnostima ehokardiografije za selekciju bolesnika za CRT koje se još uvek nalaze u eksperimentalnoj fazi. Za vizuelnu procenu mehaničke asinhronije, pored niske EF (≤35%), je potrebno registrovati ljuljanje vrha LK (apical rocking) i septalni trzaj (septal flash). Profesor Goran Milašinović iz pejsmejker centra KCS je ukazao na značaj savremenog hemodinamskog programiranja pejsmejkera uz pomoć ehokardiografije i savremenih elektronskih algoritama. Tu je istaknut značaj optimizacije AV i VV intervala pomoću ehokardiografije. Uz pomoć elektronskih algoritama je moguća brza i precizna optimizacija pejsmejkera.

Treća sesija se odnosila na optimizaciju selekcije bolesnika za plastiku mitralne valvule. Posećenost je bila oko 58 posetilaca. Doktorka Danijela Trifunović, asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je govorila o osnovnim ehokardiografskim pristupima u odabiru kandidata za rekonstukciju mitralne valvule. Veoma prezicno i na zanimljiv način je ukazala na anatomiju i fiziologiju mitralne valvule i MR. Klasična ehokardiografija uz merenje vene kontrakte i PISA metode je važna za odabir i dalje praćenje bolesnika. Zbog svojih limita 2D TEE se sve više zamenjuje 3D TEE-om. Internacionalni gost profesor A. Apor iz Budimpešte je detaljno govorila o karakteristikama 3D TEE kod primarne i sekundarne MR za procenu plastike mitralne valvule. Profesor dr Ljiljana Jovović sa IKVB Dedinje je ukazala na ehokardiografsku procenu uspešnosti i otkrivanja komplikacije nakon rekonstrukcije mitračne valvule. U perioperativnom periodu je veoma značajno ehokardiografski vizualizovati ACx koja se pruža iza zadnjeg kuspisa mitralne valvule, posebno pomoću TEE-e. Jedna od retkih ali veoma značajnih komplikacija, koja se javlja u 5-10% slučajeva je SAM-pokreti prednjeg mitralnog kuspisa ka septumu u sistuli LK. Doktor Saša Hinić iz KBC Bežanijska kosa je prezentovao perkutanu intervenciju, upotrebu klipseva za mitralnu valvulu, to je IIb nivo preporuke kod starih bolesnika koji imaju lošu EF i procenjenu tešku MI.

Na četvrtoj sesiji koja je bila preporučena sesija i ujedno veoma posećena imali smo čast da uživamo u dobrom predavanju internacionalnog tima koji je govorio o 3D ehokardiografiji. Broj posetilaca je bio oko 61. Najpre je profesor dr Bogdan Popevski iz Bukureše, Rumunija, govorio o twist dinamici LK. Pažljivo određivanje rotacije i torzije LK, posebno apikalnog dela LK uz pomoć ehokardiografije, ima važnu ulogu u proceni funkcije i EF LK. Doktorka M.Bervar iz Ljubljane, Slovenija je izvanredno prezentovala evaluaciju funkcije srca 3D ehokardiografijom. Zbog velikih razlika u proceni volumena LK kod istog ispitivača kao i između više ispitivača uvedena je 3D ehokardiografija gde se slika dobijena iz 2D tehnike pomoću određenog softvera obrađuje i izračunava se volumen LK. Značajno mesto 3D ehokardiogtrafija je dobila za procenu funkcije LK kao i EF-e, gde se u proceni može uneti i vrh LK. Moguće je odrediti masa LK, regionalne ispade u kontraktilnosti kao i asinhroniju. Često se upoređuje sa MRI tehnikom. Profesor P.Scislo iz Varšave, Poljska je govorio o odličnoj vizuelizaciji proteza i ugradnih aparata uz pomoć 3D TEE i 3D TTE kao i patoloških promena na navedenim aparatima što je veoma značajno u dijagnostici bolesti.

U okviru DICE II i misterija kardiovaskularnog imedžinga prikazani su jako interesantni slučajevi iz kliničke prakse naših kolega iz Beograda i Sremske Kamenice. Svi prisutni posetioci kongresa su aktivno učestvovali u diskusiji koja se odnosila na ove nesvakidašnje slučajeve.

Poslednji dana ovog zanimljivog i veoma edukativnog kongresa je uspešno protekao. Ugostili smo veliki broj domaćih i inostranih predavača koji su na najbolji način uspeli da prenesu svoja znanja i klinička iskustva. Sadržaj ovog izveštaja je samo delić interesantih i značajnih predavanja koja su se mogla čuti. Do ponovnog viđenja sledeće godine,

S poštovanjem,
Dr Jelena Gavrilović, klinički lekar
Odeljenje kardiologije
KBC "Bežanijska Kosa"
Autoput bb, Zemun