Udru~enje kardiologa Srbije SRB ENG
 
 
 
 
 

Prvi kongres Kardiovaskularnog Imid~inga Srbije (KIS 2015)
sa meunarodnim u eaem

Hotel "Crowne Plaza"
Beograd 01. - 03. mart 2015

Intervju sa Prof. dr Gilbert Habib Novi alati HFR imid~inga

Organizator Kongresa

Radna grupa za kardiovaskularni imid~ing Udru~enja Kardiologa Srbije

Kotizacija

100 eura sa PDV-om u dinarskoj protivvrednosti.

U toku je prijava radova. Pro itajte uputstva autorima

Tehni ki Organizator Kongresa

Rubicon travel

www.kongresi.rs

Tel: + 381 11 3981 411, + 381 11 41 41 511

 

© Copyright by UKS